ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ Active 3Ps สำหรับนักศึกษาปร

หัวข้องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบมุ่งเน้น

ประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค

STAD โดยใช้ Active 3Ps สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้วิจัย นางสาวธิดารัตน์ เชตุพน

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) สร้างและหาคุณภาพเบื้องต้นของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ Active 3Ps สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้าง และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน และนักศึกษา ปวส. 1 จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส 3000 – 1201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส 3000 – 1201 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้กับค่าเฉลี่ยที่กำหนดขึ้น (ร้อยละ 80) โดยใช้ One – Sample T Test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการสอน โดยภาพรวม พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน ครูมีความเป็นกันเองกับผู้เรียนดี ส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้โดยการบรรยายร่วมกับการให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาของบทเรียน ทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบในหนังสือเรียน มีสื่อรูปภาพ ใบความรู้ คลิปวีดีโอสั้น ๆ ประกอบการเรียน นักศึกษาเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ มีการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น และมีกิจกรรมฝึกการพูดและฟังภาษาอังกฤษร่วมกัน มีการบริหารเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา และภาระงานในคาบนั้น ๆ ควรมีการประเมินผลในระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้ และมีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้า และข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ Active 3Ps มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่มีการทดลองปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ มีการจัดกลุ่มฝึกการสื่อสารระหว่างกันของผู้เรียน และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอน พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1) องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย หลักการ และวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience : CE) ขั้นที่ 2 ขั้นการไตร่ตรอง (Reflective Observation : RO) ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุปเป็นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization : AC) ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experiment : AE) ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) และการวัดและประเมินผล 3) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งรูปแบบมีค่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ค่าความเป็นไปได้ และค่าความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนำรูปแบบการสอนไปหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามได้ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.24/86.40 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. ผลการทดลองใช้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส 3000 – 1201 หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ Active 3Ps สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินผลและปรับปรุง พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา (CLE) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ Active 3Ps สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 85.73/86.67 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน ในภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วย ร้อยละ 86.67 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.33 ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยไม่มี

โพสต์โดย จอย : [30 เม.ย. 2564 เวลา 04:34 น.]
อ่าน [1587] ไอพี : 223.24.160.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,901 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 18,023 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 7,075 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 124,361 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

เปิดอ่าน 9,795 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 8,690 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 12,843 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 27,304 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู

เปิดอ่าน 15,985 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 8,056 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 9,979 ครั้ง
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ

เปิดอ่าน 13,503 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 25,559 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย

เปิดอ่าน 16,752 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 12,136 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,186 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 24,395 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 52,380 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 14,584 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 283,515 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ