ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน

ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน

ผู้ประเมิน ธิติพันธุ์ จันแปงเงิน

โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาขุมคัน

ตำบลนครชุม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านนาขุมคัน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัย

นำเข้าโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ

คือ 4.1) ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมตามโครงการ 4.2) ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนตาม

หลักสูตร และ 4.3) ด้านผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ ได้แก่

ผู้บริหาร และครู จ านวน 9 คน นักเรียน จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง จำนวน 50 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้จำนวน 118

คน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการการ คือแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบประเมินด้านสภาวะ

แวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 2) แบบประเมินด้านปัจจัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78

3) แบบประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 4) แบบประเมินด้านผลผลิต

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = 0.18)

2. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความคิดเห็นด้านปัจจัยของโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 3 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (x̄ = 4.45, S.D. = 0.27)

3. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, S.D. = 0.17)

4. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

บ้านนาขุมคัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53,

S.D. = 0.16) เมื่อแยกรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังต่อไปนี้

4.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้าน

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52, S.D. = 0.17)

4.2 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้าน

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D. = 0.23)

4.3 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านผล

การทดสอบระดับชาติในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.77, S.D. = 0.13)

5. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 ของโรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 6.98 ผลการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 17.58 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านนาขุมคัน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ร้อยละ 2.66

โพสต์โดย Thitipan : [6 พ.ค. 2564 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [1713] ไอพี : 171.4.247.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,428 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 19,526 ครั้ง
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 81,017 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 23,546 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 18,561 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"

เปิดอ่าน 250,455 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 12,500 ครั้ง
หนอนคืบ
หนอนคืบ

เปิดอ่าน 11,693 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 9,228 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 22,210 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 11,026 ครั้ง
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

เปิดอ่าน 10,452 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 16,033 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,672 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 18,739 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปิดอ่าน 32,195 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เปิดอ่าน 19,444 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
เปิดอ่าน 84,940 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เปิดอ่าน 144,674 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู
เปิดอ่าน 8,522 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ