ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส

หน่วยงานที่สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.96 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า (1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมมีความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดของการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนและบุคลากรได้อย่างแท้จริง ส่วนโรงเรียนมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับครู มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถวัดและติดตามผลได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดเตรียมแผนงานที่ระบุความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนสามารถดำเนินงานได้ทันที มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่วนวิธีดำเนินโครงการมีความเป็นระบบขั้นตอนสามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (3) การประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านสุขภาพและพฤติกรรมพร้อมแยกกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ เสี่ยงและควรช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีการกำกับ การติดตามและการนิเทศในระหว่างการดำเนินงานของโครงการ มีการติดตามความก้าวหน้า การประเมินความสำเร็จ การแก้ไขและการตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ส่วนโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผน ขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการและเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (4) การประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า (1) การประเมินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าโรงเรียนมีการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการเฝ้าระวังและค้นหาความผิดปกติด้านสุขภาพของนักเรียนอยู่เสมอ และโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างหลากหลายและเป็นระบบ ส่วนนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการหลีกเลี่ยงบุหรี่/สารเสพติด/การพนัน/การเที่ยวกลางคืนและการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (2) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดโกศาวาส ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความสามารถใช้ทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมานักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีเหตุผลและยอมรับฟังเหตุผลผู้อื่นเสมอ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการทดสอบสมรรถภาพทางการด้วยตนเองเป็นประจำ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นคนที่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์โดย สุธารัตน์ : [10 พ.ค. 2564 เวลา 18:51 น.]
อ่าน [1577] ไอพี : 171.6.251.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,429 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 10,905 ครั้ง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 13,652 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 18,820 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 11,901 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 17,819 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เปิดอ่าน 31,371 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 16,347 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 17,913 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 92,228 ครั้ง
กรีฑา (Athletics)
กรีฑา (Athletics)

เปิดอ่าน 7,911 ครั้ง
เทคนิคนวดผมพาเพลิน
เทคนิคนวดผมพาเพลิน

เปิดอ่าน 25,226 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 9,292 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)

เปิดอ่าน 25,850 ครั้ง
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม

เปิดอ่าน 25,993 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 9,414 ครั้ง
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
เปิดอ่าน 9,373 ครั้ง
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เปิดอ่าน 16,956 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
เปิดอ่าน 13,387 ครั้ง
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์
เปิดอ่าน 15,424 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ