ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

ชื่อผู้ประเมิน : นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจา อำเภอพนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ได้แก่

4.1 ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้

4.2 คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4.3 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

4.4 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

4.5 การมีส่วนร่วมในโครงการ และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน

4.6 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

4.7 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก

เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 9 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเบญจา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 คน ผู้ปกครอง จำนวน 18 คน ได้มาโดยการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง ห้องเรียนละ 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และผู้แทนครู จำนวน 1 คน) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 16 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท(Context) จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ(Process) จำนวน 17 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต (Process)

ได้แก่ ฉบับที่ 4.1 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.2 แบบบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.3 แบบบันทึกผลการประเมินผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.4 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4.5 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการจำนวน 20 ข้อ ฉบับที่ 4.6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเบญจา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน จำนวน 10 ข้อ และฉบับที่ 4.7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท(Context) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทาง การศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ในด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น ในด้านผลผลิต ได้แก่

4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 43 คน ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ในระดับดี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 และระดับพอใช้ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 โดยไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 43 คน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดค่าเฉลี่ยไว้ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป

4.3 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 78.00 ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 11.62

4.4 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 56.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.97 ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 16.96 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4.5 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเบญจา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

4.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนา การอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

4.7 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนา การอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเบญจา ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โพสต์โดย สืบ : [19 พ.ค. 2564 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [1152] ไอพี : 171.6.225.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,309 ครั้ง
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย

เปิดอ่าน 29,086 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 18,329 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 13,197 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 10,699 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 35,879 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 16,297 ครั้ง
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน

เปิดอ่าน 7,884 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 19,847 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 7,806 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 52,488 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 8,067 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เปิดอ่าน 9,206 ครั้ง
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,197 ครั้ง
ระบบสี Additive
ระบบสี Additive

เปิดอ่าน 77,205 ครั้ง
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา

เปิดอ่าน 93,331 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 120,162 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 10,703 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ