ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม(Context)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม 2)เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า(Input)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม 3)เพื่อประเมินกระบวนการ(Process)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม 4)เพื่อประเมินผลผลิต(Product)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรมการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม(Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า(Input)ประเมินกระบวนการ(Process)และประเมินผลผลิต(Product)และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการเป็นการประเมินผลผลิต(Product)ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์(CIPP Model)โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรมจำนวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. สภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.59,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.61, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ประเด็นความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.61)และประเด็นความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้าหมายอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( = 4.56,S.D. = 0.67) ตามลำดับ

2. ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม โดยภาพรวมมีความพร้อม เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นบุคลากรมีความพร้อม เหมาะสม อยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.66, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ประเด็นงบประมาณมีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( = 4.66, S.D. = 0.65) ประเด็นระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( = 4.65, S.D. = 0.58) และประเด็นวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในประเด็นของผลการประเมินปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.64, S.D. = 0.63) ตามลำดับ

3. กระบวนการ(Process)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรมโดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.56, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นการปรับปรุงแก้ไข (Act) มีการดำเนินการอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( =4.62, S.D.=0.72) รองลงมาคือ ประเด็นการตรวจสอบ (Check) มีการดำเนินการอยู่ใน ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.56, S.D.=0.74) ประเด็นการลงมือปฏิบัติ(Do)มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( =4.56, S.D. =0.64) และประเด็นการวางแผน(Plan)มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในผลการประเมินกระบวนการ(Process)ของโครงการมีค่าเฉลี่ย( =4.50, S.D.=0.67)ตามลำดับ

4. ผลผลิต(Product)ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม ระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย( =4.46, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( =4.48,S.D.=0.65)รองลงมาคือประเด็นครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้มีการดำเนินการอยู่ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย( =4.45,S.D.=0.72)และประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดของผลการประเมินผลผลิต(Product)ของโครงการ( =4.43,S.D.=0.75) ตามลำดับ

5. ผลการประเมินผลผลิต (Product) หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.82, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.86, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ประเด็นครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้มีการดำเนินการอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.81, S.D. = 0.48) และประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดของผลการประเมินผลผลิต(Product) ของโครงการ ( = 4.78, S.D. = 0.47) ตามลำดับ โดยภาพรวมของผลการประเมินผลผลิต(Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรมระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการผลการประเมินผลผลิต(Product) หลังดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินผลผลิต(Product) ระหว่างดำเนินโครงการทุกประเด็นเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยผลต่างสูงสุด(0.38) รองลงมาคือ ประเด็น ครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยผลต่างรองลงมา (0.38) และประเด็นครูมีความรู้ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยผลต่างน้อยที่สุด (0.33) ตามลำดับ

6. ผลการประเมินภาพรวมของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดบ่อทรายทรายเจริญธรรม โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.61) การประเมินผลผลิต(Product) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.82, S.D. = 0.45) การประเมินปัจจัยนำเข้า(Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.65,S.D.=0.64)การประเมินสภาพแวดล้อม(Context)มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.66)และการประเมินกระบวนการ(Process)มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.69)

โพสต์โดย เต๋ยเต้ย : [10 มิ.ย. 2564 เวลา 20:24 น.]
อ่าน [840] ไอพี : 184.22.30.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ