ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 14 คน ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 และคณะกรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ จำนวน 4 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด ในแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยได้กำหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินโครงการ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2 ) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล 4) การประเมินด้านผลผลิต (product) เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5) การประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ แบบประเมิน ทั้ง 5 ด้าน ได้รับการตรวจสอบประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ย (x̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการประเมินโครงการ

1.ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นประเด็นปัญหาหลักการเหตุผล เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลาและงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมและความพอเพียง ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3.ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ การปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการ การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน การมีส่วนร่วมและการนิเทศติดตาม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4.ด้านผลผลิตของของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามโครงการมีเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างมีประสิทธิภาพมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5.ด้านความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการว่าบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างมีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย xmas : [20 มิ.ย. 2564 เวลา 18:40 น.]
อ่าน [833] ไอพี : 182.52.167.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ