ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รายงานการสร้างนวัตกรรม

ชื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อผู้สร้าง นางสาวนวกชมณ อุราโรจน์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)

ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์

นางสาวประกายดาว คำป้อม

นางนุสรา ขจรบุญ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาด้านการอ่าน โดยเฉพาะเรื่อง“การอ่านจับใจความ” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียน ในระดับชั้นนี้ จะต้องทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้การอ่านโดยเฉพาะการอ่านจับใจความ ดังนั้นครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงได้จัดทำแบบฝึกทักษะนี้ขึ้นมา

โดยสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง“การอ่านจับใจความ” ขึ้นเพื่อนำไปสอนเสริมทักษะ เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อส่งผลให้การสอนเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถนำไปเรียนและแบบฝึกทักษะได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียนในโอกาสต่อไป

โดยหวังว่าแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง“การอ่านจับใจความ”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จะสามารถทำหน้าที่เสริมความรู้ และเสริมทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) อำเภอนครชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จำนวน ๒๔ คน

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้

การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้เรียงตามลำดับ ดังนี้

๑. เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การอ่าน

๓. เอกสารเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ

๔. เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะ

๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สายสุนี สกุลแก้ว (๒๕๓๔ : ๒) ได้ให้หลักการสอนอ่านไว้ว่า การสอนอ่านในแต่ละครั้ง ครูควรให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการสอน ต้องการอะไรจากเรื่องที่อ่านเพื่อจะได้นำไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้น แล้วจึงอ่านข้อความให้จบอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะได้ดูว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ถ้าเป็นหนังสือทั้งเล่มควรอ่านสารบัญก่อน ขั้นตอนต่อไปอ่านโดยละเอียดให้ตลอดเรื่องในขณะที่อ่านพยายามตั้งคำถามขึ้นในใจว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ใด เมื่อไร อย่างไร ผู้แต่ง มีจุดมุ่งหมายอย่างไร สิ่งสำคัญ ควรฝึก อ่านจับใจความอยู่เสมอ จึงจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็ว และจับใจความสำคัญได้ดี

สรุปได้ว่าหลักสำคัญในการอ่านจับใจความ ในการสอนทักษะการอ่านจับใจความนั้นครูผู้สอนจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญในการนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้การสอนอ่านจับใจความประสบผลสำเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะเรื่องของความสนใจในการอ่าน จับใจความ ครูต้องมีความพยายามสร้างความสนใจให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นความสำคัญ และคุณค่าของการอ่านจับใจความ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูผู้สอนต้องคำนึงปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการอ่านของนักเรียนสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการวัดผลการสอนอ่านอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที

จุดมุ่งหมายของการสอนอ่านจับใจความ

นักการศึกษาได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการสอนอ่านจับใจความ ดังนี้ คือ

สายสุนี สกุลแก้ว (๒๕๓๔ : ๒๗) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านเพื่อจับใจความออกเป็น ๖ ประการ ดังนี้

๑. อ่านเพื่อจับใจความคร่าว ๆ (Scanning or Skimming Reading)

๒. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ (Idea Reading)

๓. อ่านเพื่อสำรวจรายละเอียดและใจความสำคัญโดยทั่ว ๆ ไป (Exploratory Reading)

๔. อ่านเพื่อเข้าอย่างถ่องแท้ (Study Reading)

๕. อ่านเพื่อใช้วิจารณญาณติดตามข้อความที่อ่าน (Critical Reading)

๖. อ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อความหรือแนวคิดในเรื่องที่อ่าน (Analytical Reading)

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความที่จะประสบผลสำเร็จนั้น นักเรียนต้องรู้จุดมุ่งหมายในการอ่าน ว่าจะอ่านเพื่ออะไร หรืออ่านอะไร และประการสำคัญต้องพยายามจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ รู้แนวคิดของเรื่องว่าเป็นอย่างไร และเพื่อบรรลุผลการอ่านครูผู้สอนควรเน้นย้ำจุดมุ่งหมายในการอ่านแก่ผู้เรียนด้วย

วิธีดำเนินการ

๑. ผู้จัดทำได้ทำความเข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและทำการทดลองตามขั้นตอนที่ผู้จัดทำกำหนดไว้

๒. จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ครบตามจำนวนกลุ่มทดลอง

ผู้จัดทำดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓. ผู้จัดทำนำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) ที่สร้างขึ้นใช้ทดสอบก่อนการทดลอง ๑ วัน ใช้เวลาในการทดสอบ ๑ ชั่วโมง แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

๔. ผู้จัดทำดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ สัปดาห์ละ ๓-๔ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕. ทำการทดสอบหลังเรียน (Post–test) หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง โดยใช้แบบทดสอบ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่แยกฉบับและสลับข้อกัน

๖. สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม

โดยสรุปผลการดำเนินงานการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และประเมินผลได้ ดังนี้

๑) ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร

๑. เป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถในทางวิชาการ

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิผล

๒) ผลที่เกิดต่อครู

๑. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน การทำงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

๒. ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ก้าวทันโลก ที่กำลังเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างเต็มที่

๓. ทำให้ทราบจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของครู เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนอย่างสูงสุด

๓) ผลที่เกิดต่อนักเรียน

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความที่ดีขึ้น ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น

โพสต์โดย นางสาวนวกชมณ อุราโรจน์ : [24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:03 น.]
อ่าน [4750] ไอพี : 118.172.207.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,142 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง

เปิดอ่าน 11,638 ครั้ง
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"

เปิดอ่าน 47,695 ครั้ง
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน

เปิดอ่าน 15,448 ครั้ง
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 78,847 ครั้ง
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต

เปิดอ่าน 4,211 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 11,175 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 16,062 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 17,109 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 14,111 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 11,087 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 7,782 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน

เปิดอ่าน 16,371 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 10,072 ครั้ง
Toshiba Libretto W100  มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
Toshiba Libretto W100 มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส

เปิดอ่าน 16,105 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,553 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย เเจ้ง ส่งไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชน เริ่ม 8เม.ย.นี้
ไปรษณีย์ไทย เเจ้ง ส่งไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชน เริ่ม 8เม.ย.นี้

เปิดอ่าน 8,967 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 55,113 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 9,775 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

เปิดอ่าน 18,719 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ