ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ในด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 418 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียน 199 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 13 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประศึกษาปีที่ 6 จำนวน 180 คน กลุ่มตัวอย่างทำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อประเมิน จำนวน 214 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 97 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 13 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ประศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 แบบ ได้แก่

1) แบบประเมินการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ และสถานภาพของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ใน 4 ด้านคือ 1.การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการดำเนินโครงการ จำนวน 5 ข้อ 2.การประเมินปัจจัยนำ (Input) เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ จำนวน 9 ข้อ 3.การประเมินกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับ การดำเนินงาน กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล จำนวน 9 ข้อ และ 4. การประเมินผลผลิต (Product) เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามโครงการ 3 ข้อ และพฤติกรรมของผู้เรียน จำนวน 8 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นแบบประเมินข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended From Questionnaire) จำนวน 4 ข้อ

2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมิน (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับเพศ อายุ และสถานภาพในการตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 ข้อ และคุณภาพของผู้เรียน จำนวน 8 ข้อ

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมิน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท สุดท้ายคือ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 พบว่าผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายชวลิต ชัยชนะ : [9 ก.ค. 2564 เวลา 06:33 น.]
อ่าน [765] ไอพี : 171.4.216.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ