ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) สังกัดสำนักงา

คำสำคัญ : การประเมินผลโครงการ/การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม(DLTV)

ภัทรียา คชหิรัญ : การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร)

ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปโมเดล (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท (Content) ด้านปัจจัย (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต(product) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านครูผู้สอน และมาตรฐานด้านนักเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 32 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 4 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านบริบท ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมันตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านปัจจัย ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมของระบบไฟฟ้า ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์ รับสัญญาณการศึกษาทางไกล ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับ ตัวชี้วัดที่ 4 ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน ตัวชี้วัดที่ 5 ความพร้อมของคู่มือพระราชทานประกอบการจัดการเรียน การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ในภาคเรียน/ปี การศึกษาปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 6 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา ตัวชี้วัดที่ 7 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการ สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตัวชี้วัดที่ 4 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดห้องเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2 การเตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ตัวชี้วัดที่ 3 การมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป ตัวชี้วัดที่ 4 จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทาง และการเอาใจใส่กำกับดูแลแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ตัวชี้วัดที่ 5 การสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 6 การบันทึกผลหลังสอน หลังจากการเรียนรู้สิ้นสุดลง ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่คู่มือครูพระราชทานกำหนดหรือครูสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 8 ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนเป็นประจำ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านผลผลิต ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีสรรมถนะสำคัญตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีทักษะ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย jeabpattareya : [11 ก.ค. 2564 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [1197] ไอพี : 58.8.153.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,465 ครั้ง
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน

เปิดอ่าน 17,808 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด

เปิดอ่าน 9,714 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์

เปิดอ่าน 37,557 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 9,648 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 31,852 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

เปิดอ่าน 81,981 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 7,997 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 7,902 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 7,869 ครั้ง
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ

เปิดอ่าน 19,489 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 38,001 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 7,953 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 14,802 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 8,736 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,603 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ

เปิดอ่าน 32,028 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 10,111 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน

เปิดอ่าน 19,543 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 37,932 ครั้ง
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ