ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล

1. ผลการศึกษากระบวนการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

1.1 ผลการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) สรุปได้ดังนี้

1.1.1 การวางแผน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และกรรมการสถานศึกษา

ได้ร่วมกันศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศข้อเสนอแนะผู้ปกครอง และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มากำหนดเป็น แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่เน้นหลักการบูรณาการ โดยนำหลักการของโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มาเป็นแนว ปฏิบัติ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ กำหนดบทบาทหน้าที่ ระยะเวลา งบประมาณและ การกำกับติดตาม รายงานผล

1.1.2 การปฏิบัติงานตามแผน คณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ครู

ประจำชั้นให้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม มีการปฏิบัติได้จริงและสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้สำเร็จ ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการทำให้เกิดการบูรณาการกับกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณธรรม และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรมและมีการประเมินผลผู้เรียน มีการยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตามกิจกรรมเด็กดีศรีวัชคามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

1.1.3 การทบทวนตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม

และลงปฏิบัติกับนักเรียน ทำให้ได้ข้อมูลในการดำเนินงานเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรง ประเด็น ได้แก่ การนิเทศการสอนภายในห้องเรียนแบบกัลยาณมิตร มีคู่มือการนิเทศภายใน แบบประเมินการสอน การรายงานผลการนิเทศภายใน นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก ประเมินการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบผลการดำเนินงานจากเอกสารการรายงานการ ปฏิบัติงาน เช่น การรายงานกิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมเด็กดีศรีวัชคาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและน้องก่อนวัยเรียน โดยนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

1.1.4 การปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้พัฒนา และการบูรณาการ การปรับปรุงแก้ไข โรงเรียน

นำข้อมูลผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ข้อเสนอแนะ และการรายงานโครงการมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยการประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เป็นระยะๆ ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ มีการบูรณาการ กิจกรรมกับโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการบันทึกสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็น สารสนเทศในการพัฒนาต่อไป มีการจัดทำนวัตกรรมด้านคุณธรรมเรื่อง วงจรเด็กดี วิถีเด็กวัชคาม เดินตามเสด็จพ่อ ร.5ที่ประสบความสำเร็จและใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันประสงค์จนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมต่อไป การเรียนรู้และพัฒนา โรงเรียนได้นำแนวทางจากการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มาจัด กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1.2 ผลการสังเกตกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป โดยคณะกรรมการดำเนินงาน ได้กำหนดโดยใช้กลยุทธ์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฟังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการดำเนินงาน พบว่า มีกระบวนการปฏิบัติงานตาม กระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มีการเรียนรู้พัฒนาและการบูรณาการจนเกิดภาพความสำเร็จ ตามเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด คณะกรรมการที่รับผิดชอบมีความตั้งใจและปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน

1.3 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน พึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30 , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนดำเนินการ

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55 , S.D. = 0.33) รองลงมา ขั้นตอนการวางแผน ในภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.44 , S.D. = 0.33) ขั้นตอนบูรณาการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด

( x = 4.46 , S.D. = 0.33) ขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนา ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (x = 4.00 , S.D. = 0.33) ขั้นตอนทบทวนและตรวจสอบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (x = 4.35 , S.D. = 0.35) และขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้พัฒนา และบูรณาการใน ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.28 , S.D. = 0.46) ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาผลของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาด้าน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 82.80 ระดับดีร้อยละ 12.60 ระดับพอใช้ร้อยละ 4.60 และ ระดับปรับปรุง ร้อยละ 0 ตามลำดับ

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ตามความคิดเห็นของนักเรียนใน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x = 4.40, S.D.= 0.51)

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (x = 4.50 , S.D. = 0.34)

2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.48 , S.D. = 0.33)

2.5 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ ในการพัฒนาตนเอง พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.06 , S.D. = 0.73)

2.6 ข้อมูลด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า ข้อมูลด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนได้ระดับ 2 หรือ ดี จำนวน 17 คน ร้อยละ 20.73 และ ระดับ 3 หรือ ดีเยี่ยม จำนวน 65 คน ร้อยละ 79.27 และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562

ร้อยละ 56.79 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 32.10

โพสต์โดย นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ : [12 ก.ค. 2564 เวลา 19:13 น.]
อ่าน [730] ไอพี : 125.27.134.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ