ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน ชื่อผู้ประเ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ความพร้อมและความเหมาะสม ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการของโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน 3) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ (1) ประเมินความสำเร็จโดยภาพรวมของโครงการ (2) ประเมินผลสำเร็จของกิจกรรม (3) ประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ครู 7 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะครูผู้สอน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดอินทนิน) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ) ผู้นำชุมชน 2 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะ ผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) นักเรียน จำนวน 40 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ฉบับที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการมีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ฉบับที่ 5 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จของกิจกรรม มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน ฉบับที่ 6 ด้านความพึงพอใจ มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน และฉบับที่ 7 ด้านความพึงพอใจ มีข้อคำถาม 10 ข้อ สำหรับถามนักเรียน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.55) โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหา น้อยที่สุด ดังนี้ 1) ด้านการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.36) ส่วนอีก 3 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับ ดังนี้ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.41) การประเมินด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.55) การประเมินด้านผลผลิตโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของด้านผลผลิต พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ความสำเร็จของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.55) 2) ความสำเร็จของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.73) 3) ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.67) และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.59)

2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้อง กับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด โครงการตอบสนองความต้องการ ของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77, S.D. = 0.44 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.28)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมีจำนวนและความรู้ ความสามารถเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.92, S.D. = 0.28) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินงานโครงการมีอย่างเพียงพอ และชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D = 0.28)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านกระบวนการ ของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และรายงานผลทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.69, S.D = 0.48) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวิธีและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.49 )

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า

5.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนในด้านผลผลิต ความสำเร็จของโครงการโดยภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก ( = 4.37, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผลทางการเกษตร และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมาก ( = 4.67, S.D. = 0.22) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดให้นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน อย่างทั่วถึงอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.27)

5.2 ผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม พบวา ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูนําชุมชน ในดานผลผลิต ผลสําเร็จของกิจกรรมโดยภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของกิจกรรมในโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน อยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมเพาะเห็ด และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.88 )

5.3 ด้านความพึงพอใจ

5.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน พบว่า ความพึงพอใจของครู คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.37 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลทางการ เกษตรและสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.64 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน มีความรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.35)

5.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47,S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนให้บุตรหลานร่วมกิจกรรมโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. = 0.49) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ กิจกรรมในฐานความรู้โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอินทนิน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.08,S.D. = 0.62)

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปฏิรูปการเรียนการสอน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ตระหนักถึงการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยการใช้เทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการสอน ครูต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทาง การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทุกกลุ่มสาระ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้สอนแทนกันได้ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. การมอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบ ควรพรรณนางานไว้ด้วย เพื่อผู้ปฏิบัติจะรู้ขอบข่ายของงาน และบุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติแทนได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

3. นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา ควรสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อว่า จะมีการตรวจสอบทบทวนนโยบายของโรงเรียน ซึ่งบริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ควรมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติให้ชัดเจนและสื่อความหมายที่เข้าใจ ได้ง่ายพร้อมปฏิบัติได้ทันที

5. การประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะชุมชนจะได้ทราบและให้ความร่วมมือ

โพสต์โดย ติ๊ก : [18 ก.ค. 2564 เวลา 17:11 น.]
อ่าน [1642] ไอพี : 171.6.243.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 75,234 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่

เปิดอ่าน 19,982 ครั้ง
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 11,963 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 18,231 ครั้ง
เกมส์
เกมส์

เปิดอ่าน 26,953 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 7,224 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 11,498 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 3,571 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร

เปิดอ่าน 14,523 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

เปิดอ่าน 14,134 ครั้ง
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59

เปิดอ่าน 1,538 ครั้ง
ภาพแบบ Bitmap
ภาพแบบ Bitmap

เปิดอ่าน 17,448 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

เปิดอ่าน 32,456 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 21,321 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก

เปิดอ่าน 152,526 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
เปิดอ่าน 20,893 ครั้ง
สมจิตร จงจอหอ
สมจิตร จงจอหอ
เปิดอ่าน 14,290 ครั้ง
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 1,323 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
เปิดอ่าน 12,959 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ