ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย นางรัตนรัตน์ ธนกาญจน์สิริภัค

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรูด้วยแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเด็กนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluter Random Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" 2) แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด 16 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้

t – test

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปผล ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” มีประสิทธิภาพ 83.78/82.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว

2. คะแนนเฉลี่ยการเปรียบเทียบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 189.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.41 คิดเป็นร้อยละ 49.29 และค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 318.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.27 คิดเป็นร้อยละ 82.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 คิดเป็นร้อยละ 83.04 ด้านความคิดริเริ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 คิดเป็นร้อยละ 83.90 ด้านความคิดละเอียดลออ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 116.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 82.97 และด้านความคิดยืดหยุ่นมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 144.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.31 คิดเป็นร้อยละ 82.49 พบว่า คะแนนวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่าก่อน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 2.69 S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเนื้อหาที่เหมาะสม, บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน, นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ใช้เวลาเหมาะสมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น, นักเรียนเข้าใจคำชี้แจงการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครูอธิบายให้ฟัง, การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภาพประกอบสวยงาม , มีตัวอักษรตัวเลขชัดเจนเหมาะสม , กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียน , นักเรียนมีความสุขในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น , การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความน่าสนใจ ตามลำดับ

โพสต์โดย ครูบี : [27 ก.ค. 2564 เวลา 19:56 น.]
อ่าน [697] ไอพี : 134.196.22.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ