ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ ด้วยกิจกรรมการจัดการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV (DISTANCE LEARNING TELEVISION) และกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แนวคิดการบริหารแบบ POLC ในภารกิจการบริหาร 4 ด้าน คือ วางแผน(Planning) การจัดองค์การ(Organizing) การนำองค์การ(Leading) และการควบคุม(Controlling) โดยมุ่งรายงานประเด็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ด้านการวางแผน คณะครูมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน รอบระยะการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน มีงบประมาณที่เหมาะสม มีสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและครู ในด้านการจัดองค์การ โรงเรียนมีประกาศ/คำสั่ง มอบหมายงานชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม ครูรู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ไม่ก้าวก่ายการทำงานของผู้อื่น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านการนำองค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมวิชาการสามารถส่งเสริม ดูแล ประสานงาน ให้กำลังใจ กระตุ้น และจูงใจครูในการดำเนินกิจกรรม และมีประชุมเพื่อสะท้อนปัญหาด้วยกระบวนการ AAR (After Action Review) ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม เพื่อแก้ไขปรับปรุง อย่างเป็นขั้นตอน และพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย สำเร็จตามที่กำหนดไว้ และด้านการควบคุม มีการร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินการดำเนินกิจกรรมทั้งในช่วงระหว่างการดำเนินกิจกรรม และหลังการดำเนินกิจกรรม มีผลการสรุปการประชุม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการ ด้วยแนวคิดการบริหารแบบ POLC โดยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.93 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.11 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.91 คะแนน โดยผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.94 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.48 คะแนน และปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.66 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.82 คะแนน และในส่วนของด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการจัดการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน ของครู พบว่า ครู มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.600 , =0.469) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV (DISTANCE LEARNING TELEVISION) ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.568 , =0.599) ครู พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.700, =0.484) นักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.620 , =0.572) ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.810 , =0.403) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.600, =0.543) ส่วนของความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการในภาพรวม (Satisfaction) นักเรียน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.717 , =0.475) ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.810, =0.403) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.757, =0.429) และสุดท้ายในด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมครู นักเรียน ผู้ปกครอง-นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.764, =0.422)

โพสต์โดย ท๊อป : [5 ส.ค. 2564 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [793] ไอพี : 171.4.243.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,800 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 877 ครั้ง
ประวัติความน่าจะเป็น
ประวัติความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 13,855 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,722 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 7,547 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 95,944 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

เปิดอ่าน 14,361 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี

เปิดอ่าน 10,148 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 18,172 ครั้ง
ประโยชน์จากฟักเขียว
ประโยชน์จากฟักเขียว

เปิดอ่าน 7,821 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 12,097 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

เปิดอ่าน 9,203 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 8,009 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

เปิดอ่าน 7,752 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 6,954 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,518 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 21,752 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

เปิดอ่าน 15,870 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 14,010 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗

เปิดอ่าน 22,174 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ