ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
3น ปลูกต้นกล้าคนดี สู่วิถีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 4 และการเปลี่ยนแปลงไปของโลกศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวคิดสะท้อนกลับสู่มุมมองความเป็นโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 81 คน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 90 และมีอาชีพเสริมหลากหลายอาชีพ นักเรียน ร้อยละ 95 มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับญาติที่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีรายได้ประจำ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่ง มีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามารับจ้างแรงงานและทำงานต่างประเทศ ผู้ปกครองจึงเป็นเพียงแค่หาเงินมาให้นักเรียน ไม่ค่อยมีเวลาในการอบรม ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียน เช่นโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกัน แต่นักเรียนได้ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเล่นเกม เล่นไลน์ เล่นเฟสบุ๊ค ทำให้นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านพฤติกรรม เรื่องนิสัยก้าวร้าว ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่มีจิตอาสา และใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน และความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนยังคงให้ความสำคัญของครูเป็นสำคัญ จึงสร้างความเบื่อหน่ายให้กับนักเรียน และนักเรียนไม่สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอก ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้เป็นครูแกนนำการยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 และครูแกนนนำการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มองเห็นปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและส่งเสริมผุ้เรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 4 มาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าว ครูผู้สอน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชน หรือโรงเรียน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู พัฒนาผู้เรียนให้เป็น ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ชุมชน หรือโรงเรียน ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21 ครูผู้สอนจึงใช้นวัตกรรม “3น ปลูกต้นกล้าคนดี สู่วิถีคุณธรรมอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งผลให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คลอบคลุมทั้ง 4 ด้าน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสัมมนาพระพุทธศาสนากับกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใสถานศึกษา เนื่องจากทำให้ผู้เรียนได้สำรวจอาชีพ ผลผลิต ที่มีอยู่ในโรงเรียน ชุมชน หรือท้องถิ่น มาสู่การเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การปลูกปาล์มน้ำมัน การทำนา การปลูกพืชสวน-พืชไร่ การทำ ไส้กรอกหมู การทำสลัดโรล การทอผ้า ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล เป็นต้น และผู้เรียนได้สำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนหลักการ “บวร” พร้อมทั้งออกไปให้บริการชุมชนในการ ขยายผลการปฏิบัติงานจากการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนเห็นการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้น (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) ตลอดจนการทำความดี เพื่อพัฒนาชุมชนโดยน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่กระบวนการทำกิจกรรมทุกขั้นตอน ทำให้ได้พัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ ได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้ความจริงอย่าง มีเหตุผล ได้ทำการทดลองได้พิสูจน์ สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม เพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ มีน้ำใจ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ทักษะอาชีพ มีทักษะชีวิต ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะทักษะการคิดขั้นนสูงโดยแท้จริง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้น ลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู้ และอยู่ใน สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย icezaa : [15 ส.ค. 2564 เวลา 18:03 น.]
อ่าน [1089] ไอพี : 1.10.130.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,914 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 14,251 ครั้ง
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 10,573 ครั้ง
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 71,447 ครั้ง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

เปิดอ่าน 36,822 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 14,352 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 12,697 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 32,655 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 9,535 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

เปิดอ่าน 11,612 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 11,088 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 15,050 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 30,452 ครั้ง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง

เปิดอ่าน 27,522 ครั้ง
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559

เปิดอ่าน 1,556 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
เปิดอ่าน 12,693 ครั้ง
หลักในการออกแบบสวน
หลักในการออกแบบสวน
เปิดอ่าน 12,205 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
เปิดอ่าน 11,555 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
เปิดอ่าน 10,928 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ