ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ผู้รายงาน : นางสาวนันท์นภัส บุญยอด

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา : 2562

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ

1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

5. เพื่อประเมินด้านผลกระทบของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

6. เพื่อประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

7. เพื่อประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

8. เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 43 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 260 คน โดยใช้วิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 260 คน โดยใช้โดยใช้วิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ ได้แก่ นักเรียน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน และผู้ปกครองของนักเรียน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเขียนแสดงความคิดเห็น รายงานจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเสพยาเสพติด รายงานผลงานนักเรียนจากกิจกรรมของโครงการ

สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการด้านบริบท ในภาพรวมมีระดับความสอดคล้อง/เหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ระดับความสอดคล้อง/เหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. การประเมินโครงการด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

4. การประเมินโครงการด้านผลผลิต ในการประเมินพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียน ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด การประเมินพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในภาพรวมนักเรียนมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดในภาพรวมลดลงร้อยละ 40.82 และผลงานของนักเรียนจากการใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองโดยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การหลีกเลี่ยงป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลระดับประเทศด้านกีฬา และการตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดโดยได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (ภูมิภาค)

5. การประเมินโครงการด้านผลกระทบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

6. การประเมินโครงการด้านประสิทธิผล ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก จากการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และควรมีการดำเนินจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและนำไปใช้จริง

7. การประเมินโครงการด้านความยั่งยืน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และจากการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จและคงอยู่อย่างยั่งยืน ควรพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ไปทุกครั้งที่ดำเนินโครงการ และแก้ไขจุดบกพร่องของโครงการเพื่อทำให้โครงการดีขึ้นในทุกๆ ปี

8. การประเมินโครงการด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบโครงการ แนวทางในการถ่ายทอดความรู้และขยายผลโครงการจะต้องมีการแนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายในการถ่ายทอด สร้างนักเรียนเครือข่ายทำงานร่วมกับชุมชน และนำผลที่ได้ขยายสู่ชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปราศจากยาเสพติด

โพสต์โดย อ้อม : [16 ส.ค. 2564 เวลา 07:55 น.]
อ่าน [1643] ไอพี : 1.2.205.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,493 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 85,698 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)

เปิดอ่าน 16,336 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน

เปิดอ่าน 6,238 ครั้ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง

เปิดอ่าน 25,527 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 26,813 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 25,197 ครั้ง
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี

เปิดอ่าน 12,872 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 30,376 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 10,610 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 53,276 ครั้ง
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 10,074 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 11,472 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!

เปิดอ่าน 69,459 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 81,596 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 18,629 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 19,708 ครั้ง
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 14,438 ครั้ง
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 113,908 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ