ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เ

ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนบ้านคลองดิน

ผู้ศึกษา: นางหทัยทิพย์ ประทุมวรรณ

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองดิน

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 4.1.1 เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 4.1.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนบ้านคลองดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 4.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนบ้านคลองดิน

ผลจากการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่า 1) ความเหมาะสมรูปแบบในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ หัวหน้าวิชาการ ทั้ง 3 คน ประเมินให้มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมรวมเท่ากับ 4.64 2) เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนบ้านคลองดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home มีคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 93.49 3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวม ร้อยละ 84.80

2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านคลองดินที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) ส่งผลให้การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไม่ครอบคลุม เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาเพราะต้องออกไปทำงาน และพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เร่งรัดให้เด็กเรียนรู้เฉพาะเนื้อหา ไม่ได้มีการส่งเสริมทักษะหรือ พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และของใช้ทั้งหลายในบ้านเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงโรงเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะมีส่วนร่วมช่วยกันสนับสนุนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมกับวัย พบว่า เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 ได้รับจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน รูปแบบในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมรวมเท่ากับ 4.64 และผลจากการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพ ร้อยละ 93.49 นอกจากนี้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวม ร้อยละ 84.80

จะเห็นได้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านได้ตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วน

6.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการดำเนินงานตามเป้าหมายของการดำเนินงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับชั้น อนุบาล 2/2 ของโรงเรียนบ้านคลองดิน เกิดประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

1. ครูมีกระบวนการพัฒนาผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ( Deming Circle) PDCA ในการกำกับควบคุมการดำเนินงานทำให้ประสบผลสำเร็จ ครูสามารถนำหรือขั้นตอนการดำเนินงานของPDCA ไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

2. ครูได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน

3. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้

5. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ learn From Home เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ทุกระดับชั้น

โพสต์โดย hathaithip0019 : [30 ส.ค. 2564 เวลา 06:11 น.]
อ่าน [1139] ไอพี : 118.173.110.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 67,593 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 15,842 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 13,165 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส

เปิดอ่าน 94,331 ครั้ง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,097 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 35,625 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 9,793 ครั้ง
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.

เปิดอ่าน 71,505 ครั้ง
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์

เปิดอ่าน 3,391 ครั้ง
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม

เปิดอ่าน 25,653 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์

เปิดอ่าน 25,640 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เปิดอ่าน 38,198 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 69,989 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 17,791 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 21,653 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 117,434 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
เปิดอ่าน 30,464 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
เปิดอ่าน 16,071 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
เปิดอ่าน 9,419 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ