ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563

ผู้ศึกษา : นายมนัส เจื้อยแจ้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัย เขต 2

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

ปีการศึกษา2563 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม มีจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation)

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)

การประเมินครั้งนี้ ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 42 คน และนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 42 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ

สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Arithmatic Mean) ของประชากร และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชากร แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน บ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน

3.1 ผลการประเมินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก

จุดเด่นของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทำให้บรรยากาศ น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุดด้อยของโครงการ พบว่า มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.2 ผลการประเมินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก

จุดเด่นของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากของจริงด้วยตนเองช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน จุดด้อย คือ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ไม่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและหลากหลายกับผู้เรียนโดยขอความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดหาสื่อ เทคโนโลยีมาให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

4.1.1 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน

ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน

ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยทุกด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุป จากการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

บ้านท่าวิเศษ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น การประเมินโครงการในครั้งนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้

โพสต์โดย นัด : [7 ก.ย. 2564 เวลา 11:36 น.]
อ่าน [939] ไอพี : 61.7.163.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,571 ครั้ง
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 16,592 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 33,553 ครั้ง
อารยธรรมกรีกโบราณ
อารยธรรมกรีกโบราณ

เปิดอ่าน 12,439 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."

เปิดอ่าน 22,332 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 9,651 ครั้ง
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..

เปิดอ่าน 9,250 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 18,846 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 29,115 ครั้ง
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

เปิดอ่าน 41,569 ครั้ง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 48,465 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 25,003 ครั้ง
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย

เปิดอ่าน 161,721 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 17,949 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 18,452 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,287 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 13,698 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 29,072 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 11,538 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ