ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น 65 คน ของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.94 0.92 0.96 0.98 0.93 และ 0.94 ตามลำดับ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมัน 0.62 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาดำเนินการตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมตรงตามสภาพและบริบทของตนเอง ส่วนสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกามีการจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษากำหนดงบประมาณในแต่ละกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และสถานศึกษากำหนดสถานที่สําหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการประชุมกับคณะทำงานในการวางแผนดำเนินการของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีแผนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินการโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเหมาะสม ส่วนสถานศึกษาการนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การประเมินผลผลิตของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ได้แก่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 4.1) การวัดความรู้ของนักเรียนที่ได้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 83.33 4.2) การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการปลูกพืช กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตอาสา และผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ส่วนผลการดําเนินกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่างมีขั้นตอน กิจกรรมออมทรัพย์ไว้ไม่ขัดสนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4.3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่าสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฐานการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ส่วนจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของครู บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

สรุปผลการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน

โพสต์โดย นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ : [8 ก.ย. 2564 เวลา 09:05 น.]
อ่าน [2818] ไอพี : 113.53.3.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,379 ครั้ง
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ

เปิดอ่าน 50,635 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 138,390 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 46,157 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

เปิดอ่าน 25,102 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 108,948 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 79,673 ครั้ง
สำนวนไทย
สำนวนไทย

เปิดอ่าน 71,604 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 15,595 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 16,965 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 31,761 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)

เปิดอ่าน 51,302 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 12,316 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 34,406 ครั้ง
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร

เปิดอ่าน 918 ครั้ง
ประโยชน์ของการนวดเท้าและขา
ประโยชน์ของการนวดเท้าและขา
เปิดอ่าน 12,649 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
เปิดอ่าน 15,508 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'
เปิดอ่าน 37,509 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?
เปิดอ่าน 144,125 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ