ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น 65 คน ของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.94 0.92 0.96 0.98 0.93 และ 0.94 ตามลำดับ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมัน 0.62 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาดำเนินการตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมตรงตามสภาพและบริบทของตนเอง ส่วนสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกามีการจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษากำหนดงบประมาณในแต่ละกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และสถานศึกษากำหนดสถานที่สําหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการประชุมกับคณะทำงานในการวางแผนดำเนินการของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีแผนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินการโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเหมาะสม ส่วนสถานศึกษาการนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การประเมินผลผลิตของโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ได้แก่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 4.1) การวัดความรู้ของนักเรียนที่ได้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 83.33 4.2) การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการปลูกพืช กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตอาสา และผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ส่วนผลการดําเนินกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่างมีขั้นตอน กิจกรรมออมทรัพย์ไว้ไม่ขัดสนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4.3) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่าสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฐานการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ส่วนจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของครู บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

สรุปผลการประเมินโครงการฐานการเรียนรู้สู่มาตรฐานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน

โพสต์โดย นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ : [8 ก.ย. 2564 เวลา 09:05 น.]
อ่าน [610] ไอพี : 113.53.3.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,541 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 11,110 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้

เปิดอ่าน 8,160 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 9,369 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 17,767 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 19,261 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 11,881 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 137,792 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 18,569 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก

เปิดอ่าน 8,341 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 32,015 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 41,393 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 9,463 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 10,683 ครั้ง
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,755 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 9,171 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 15,379 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 10,323 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 21,777 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ