ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อวิจัย การพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย ชลอ เมืองทอง

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) สร้างกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ประเมินกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยการศึกษาเอกสาร การจัดเวทีสาธารณะเสวนาระดมความคิด สำรวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่ม การรับฟังสาธารณะ (Public Hearing) และการประเมินกลยุทธ์ ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 654 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พบว่า

1) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบในอนาคต ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โดยกระบวนการ Scenario Analysis ด้วย S-T-E-E-P Approach โดยการจัดเวทีสาธารณะเสวนาระดมความคิด (Brain Storming) มีข้อเสนอการพัฒนา (1) ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ (Mission Statement) ให้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนวัตกรรมสร้างโอกาส” โดยเป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์จริงมุ่ง...สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งโอกาส เสริมสร้างอัตลักษณ์ เชิงอนาคตที่โดดเด่น “มีภาวะผู้นำ มีทักษะอาชีพ เก่งดิจิทัล มีจิตสาธารณะ" โดยการบูรณาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ (2) ให้ขยายฐานกลุ่มผู้รับบริการภายนอกทั้งผู้ปกครอง ประชากรวัยเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก มีการจัดบริการในลักษณะฐานปฏิบัติการเรียนรู้สหศาสตร์บูรณาการเรียนรู้แบบองค์รวม (Integrative Holistic Learning) ให้มีการจัดฐานเรียนรู้ปฏิบัติการบ่มเพาะอาชีพและการจัดการเรียนรู้โดยองค์รวม มีการจัดฐานเรียนรู้กีฬากอล์ฟโดยสร้างสนามกอล์ฟที่กลมกลืนกับระบบนิเวศวิทยาเพื่อเป็นฐานเรียนรู้แบบสหศาสตร์และการสร้างอาชีพจากกีฬากอล์ฟ พร้อมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและต่อยอดขยายผลการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ต่อชุมชนสาธารณะด้านนวัตกรรมองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ มีการจัดฐานเรียนรู้สร้างทุนมนุษย์ (Human Capital Development Center) เพื่อบริการฝึกอัตลักษณ์เด็ก เยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดฐานเรียนรู้เสริมสร้างอัตลักษณ์ครูนวัตกร โดยการเสนอขออนุมัติหลักสูตรอบรมจากสถาบันคุรุพัฒนาและ ก.ค.ศ.

2) ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนา กลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา พบว่า อัตลักษณ์ที่มีความต้องการพัฒนาต่อผู้เรียนตามลำดับ คือ ทักษะชีวิต รองลงมาคือ ทักษะอาชีพ ทักษะจิตสาธารณะ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล และแนวทางในการพัฒนาเรียงตามลำดับ คือ สร้างฐานเรียนรู้ปฏิบัติการบ่มเพาะอาชีพและการจัดการเรียนรู้โดยองค์รวม ฐานเรียนรู้สร้างทุนมนุษย์ (Human Capital Development Center) ฐานเรียนรู้เสริมสร้างอัตลักษณ์ครูนวัตกรแห่งอนาคต ฐานการเรียนรู้ศูนย์ศาสตร์พระราชา ฐานเรียนรู้ทักษะชีวิต และฐานเรียนรู้สหศาสตร์และอาชีพบนฐานกีฬากอล์ฟ

2. ผลการสร้างกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยกระบวนการวางแผนเชิงอนาคต (The Future of Strategic Planning Process) พบว่า

1) การพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความท้าทายในอนาคต 2) ทิศทางการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 3) กลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 กลยุทธ์ และ 4) ปัจจัยแห่งความสำเร็จและกลไกการบริหารแผน

2) ผลการรับฟังสาธารณะ (Public Hearing) ร่างกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพรวม มีผู้ที่เห็นด้วย ร้อยละ 92.79 และผู้ที่ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 7.21

3. ผลการประเมินกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พบว่าผลการประเมินกลยุทธ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภาพรวมมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.58, S.D. = 0.14)

คำสำคัญ : กลยุทธ์, อัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, ศาสตร์พระราชา, ปัจจัยความสำเร็จ

โพสต์โดย ชลอ : [22 ก.ย. 2564 เวลา 11:48 น.]
อ่าน [798] ไอพี : 118.174.86.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,577 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร

เปิดอ่าน 17,318 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 10,179 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง

เปิดอ่าน 124,372 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ

เปิดอ่าน 11,227 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 22,808 ครั้ง
การวัดอุณหภูมิของอากาศ
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

เปิดอ่าน 13,581 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 13,971 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 34,462 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 14,609 ครั้ง
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

เปิดอ่าน 13,124 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 546 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 9,127 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 21,681 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,846 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 11,387 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?

เปิดอ่าน 19,923 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 20,419 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 10,399 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ