ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561

และปีการศึกษา 2562 ประชากรที่ใช้ในการรายงานโครงการ จำนวนทั้งหมด 66 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครู จำนวน

8 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 แบบ ได้แก่ แบบสอบถามความความคิดเห็น ต่อการดำเนิน รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก ต่อกิจกรรมที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอข้อมูลโดยตารางประกอบคำอธิบายและการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงบรรยาย

ผลการรายงานโครงการ สรุปได้ ดังนี้

ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลลิต (Product) มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

ผลการสอบถามความพึงพอใจด้านบริบท (Context) การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล รองลงมาคือโครงการนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต และมีกิจกรรมโครงการที่เหมาะสมสอดคล้องกัน

ผลการสอบถามความพึงพอใจด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดโครงสร้างงาน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการชัดเจน รองลงมาคือ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์

ผลการสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการ (Process) การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดระบบสารสนเทศในการรองรับกิจกรรมตามโครงการ รองลงมาคือ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และมีการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

ผลการสอบถามความพึงพอใจด้านผลผลิต (Product) การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูให้ความสนใจ เอาใจใส่ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รองลงมาคือ นักเรียนใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด นักเรียนรู้จักการให้ และการรับอย่างมีเหตุผล

ความพึงพอใจของเด็กต่อ กิจกรรมที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมความลับของสีดำ รองลงมาคือ กิจกรรมหลอดดำน้ำ และกิจกรรมเมล็ดพืชเต้นระบำ

การเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม พบว่า ในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอารมณ์ รองลงมาคือ ด้านสังคม และด้านร่างกาย

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562

ของ โรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ จากบุคคล หน่วยงาน หลายฝ่ายที่ไม่อาจกล่าวนำมากล่าวได้หมด ขอกราบขอบพระคุณ นายนพดล สุริยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายนิกร มะโน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลาย

นางอัญชลี สุรินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา นางกัลยา ธิสิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ที่อนุเคราะห์ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ ตลอดจนการหาคุณภาพของเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนบ้านแม่บวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บวน ที่ได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้หาคุณภาพเครื่องมือ จนมีความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่บวนทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล ร่วมแรงร่วมใจในการรายงานผลโครงการ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่เป็นพลังผลักดันเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณท่านอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ในที่นี้ ที่มีส่วนในการทำผลงานรายงานผลโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานเล่มนี้ ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้แก่ผู้ทำผลงานด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีตลอดมา คุณค่าของผลงานเล่มนี้ขอมอบให้แก่การศึกษาไทยที่จะก้าวต่อไปในอนาคตเพื่อสู่ความเป็นสากล

กิตติศักดิ์ สมคิด

โพสต์โดย เก่ง : [6 ต.ค. 2564 เวลา 20:31 น.]
อ่าน [2288] ไอพี : 27.55.80.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 288,754 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 47,417 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 18,483 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 9,610 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 17,837 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 13,680 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 12,761 ครั้ง
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู

เปิดอ่าน 13,655 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 81,046 ครั้ง
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,328 ครั้ง
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล

เปิดอ่าน 11,025 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 18,878 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 28,114 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 5,081 ครั้ง
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ

เปิดอ่าน 47,211 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
เปิดอ่าน 38,660 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์
เปิดอ่าน 9,744 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 87,247 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
เปิดอ่าน 13,586 ครั้ง
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ