ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ประเมินผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SketchUp กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ ชุดเดียวกันโดยใช้การสลับข้อเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 4) แบบวัดความสามารถในการแก้คิดปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน (Post-test) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นแบบสอบถามชนิดเขียนตอบไม่เป็นแบบตัวเลือก และกำหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหามาให้นักเรียนตอบคำถาม การให้คะแนนโดยการวิเคราะห์ จำนวน 11 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน, ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และสถิติการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ t – test Dependent Sample

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นั้นต้องประกอบด้วย 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการ 2) วิเคราะห์ปัญหาหรือทักษะที่เป็นปัญหา 3) พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรม 4) พัฒนาชุดกิจกรรม 5) ทดลองใช้ 6) ปรับปรุงแก้ไข โดยพบ ว่าหลักในการพัฒนาชุดกิจกรรมต้องให้เหมาะสมกับกับวัยของนักเรียน คือ สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนมีภาพประกอบที่เหมาะสม มีเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก มีจุดประสงค์ที่แน่นอนในการฝึกทักษะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งต้องคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล ในช่วงเวลาในการฝึกนั้น ควรมีระยะเวลาในการฝึกสั้น ๆ เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่าย กิจกรรมที่ควรใช้ควรมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้คิดปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/82.35

3. ผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

โพสต์โดย tzone : [22 ต.ค. 2564 เวลา 05:41 น.]
อ่าน [447] ไอพี : 223.205.219.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,149 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ

เปิดอ่าน 12,046 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 12,586 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 55,581 ครั้ง
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,022 ครั้ง
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ

เปิดอ่าน 12,487 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 1,572 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 8,273 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 9,415 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 26,629 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 24,329 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 34,596 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)

เปิดอ่าน 11,697 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ

เปิดอ่าน 12,753 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 15,546 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,428 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 16,298 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 16,241 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 14,114 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

เปิดอ่าน 22,542 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ