ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โรงเรียนวัดบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน : นางดรุณี ปั้นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดบางด้วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต(Product) และ(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ(Process) ด้านผลผลิต (Product) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ (1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน (2) ครูผู้สอนจำนวน 5 คน (3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และ (4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 57 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติเร้อยละเ(Percentage)เค่าเฉลี่ยเ(Mean)เและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเ(Standard deviation) เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดบางด้วน สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) มีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณารายการประเมินด้านบริบทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมการดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกัน 2) การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น และ 3) หลักการและเหตุผลแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสม และการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีความเหมาะสมและเพียงพอในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าผลการประเมินมากที่สุดคือด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการ (Process) มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รายการประเมินด้านกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ การปรับปรุงพัฒนาโครงการก่อน ระหว่างการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม และการดำเนินกิจกรรมทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความต้องการในการดำเนินงานโครงการ ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมโครงการได้อย่างเหมาะสม

4. ด้านผลผลิต (Product) ได้แก่

4.1 ผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดบางด้วน อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมีผลการประเมินสูงสุด รองลงมากิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างแบบทดสอบ กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ และกิจกรรมนำผล NT ไปใช้ ตามลำดับ

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ( = 62.38) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ( = 57.97) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น (+4.41) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นทั้ง 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

5. ¬ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดบางด้วน อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

โพสต์โดย ดาว : [23 ต.ค. 2564 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [473] ไอพี : 184.22.191.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,505 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 18,086 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 10,028 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 6,772 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 19,239 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 10,946 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 11,809 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 12,163 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 18,440 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 58,823 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์

เปิดอ่าน 27,089 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,001 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)

เปิดอ่าน 15,527 ครั้ง
เราสอบไปเพื่ออะไร?
เราสอบไปเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 68,726 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

เปิดอ่าน 9,563 ครั้ง
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 216,011 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 10,827 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,121 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"

เปิดอ่าน 11,502 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ