ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสร้างระบบการส่งงานออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ สนใจการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้จากโปรแกรม Scratch 3.0 และส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิท

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ในส่วนของการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยใช้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ โดยทางครุผู้สอนค้นพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่มีช่องทางในการส่งงานที่เกิดจากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยใช้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ (โปรแกรม Scratch 3.0) จึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ และไม่ค่อยสนใจการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้จากโปรแกรม Scratch 3.0

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางครูผู้สอนครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จึงได้สร้างระบบการส่งงานออนไลน์ขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ สนใจการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้จากโปรแกรม Scratch 3.0 และส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โดยมีกลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 200 คน และใช้ชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ที่ส่งผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ เป็นเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1.) ครูจัดทำระบบการส่งงานออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2.) ครูแจกลิงค์ ระบบการส่งงานออนไลน์ และแนะนำการใช้งานระบบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3.) ครูให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สร้างสรรค์ชิ้นงานจากโปรแกรม Scratch 3.0 โดยคอยให้คำปรึกษา และแนะนำในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4.) ครูให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่งชิ้นงานผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ ที่ได้จัดทำขึ้น 5.) ระบบปลายทางทำการประมวลผลให้คะแนนตามช่วงเวลาการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ในการนี้ทางครูผู้สอนทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบบปลายทางที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับ cloud storage (Google Drive) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไฟล์การส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติในการวิจัย

จากการจัดทำระบบดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 199 คน ส่งชิ้นงานผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ ที่ทางครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนทั้งหมด และมีคะแนนรวมตามช่วงเวลาการส่งงานของแต่ละระดับชั้น ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 28 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 23 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่ไม่ส่งงาน เนื่องจากลาออก แต่ยังมีรายชื่อติดค้างอยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 23 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 21 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ๑

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ๑

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ๑

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 21 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 21 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 23 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ๑

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ๑

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 23 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

3.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 มีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียน ทั้งหมด 17 คน

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

- ไม่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

- มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ที่ส่งงานภายในเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของจำนวนนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผล ดังนี้

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนใหญ่ มีการส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ ที่ทางครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน มากเป็นลำดับแรก ลำดับรองลงมา คือ ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน ลำดับถัดมา คือ ในช่วงเดือน เมษายน 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน ลำดับถัดมา คือ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน และลำดับสุดท้าย คือ ไม่ส่งงาน เนื่องจากลาออก แต่ยังมีรายชื่อติดค้างอยู่ในระบบของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนใหญ่ มีการส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ ที่ทางครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน มากเป็นลำดับแรก ลำดับรองลงมา คือ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน ลำดับถัดมา คือ ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน และลำดับสุดท้าย คือ ในช่วงเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนใหญ่ มีการส่งชิ้นงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ผ่านระบบการส่งงานออนไลน์ ที่ทางครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 47 คะแนน มากเป็นลำดับแรก ลำดับรองลงมา คือ ในช่วงเดือน เมษายน 2564 (ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564) ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 29 คะแนน ลำดับถัดมา คือ ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 83 คะแนน และลำดับสุดท้าย คือ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 65 คะแนน

โพสต์โดย Satit : [8 พ.ย. 2564 เวลา 17:24 น.]
อ่าน [930] ไอพี : 118.172.59.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,901 ครั้ง
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 20,471 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 1,702 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เปิดอ่าน 74,794 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน

เปิดอ่าน 11,929 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 11,181 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 278,251 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 27,458 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven

เปิดอ่าน 54,364 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 41,230 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

เปิดอ่าน 45,731 ครั้ง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 13,035 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 25,457 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 14,855 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 14,227 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,875 ครั้ง
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก

เปิดอ่าน 142,308 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 110,441 ครั้ง
การทำเทียนหอมกันยุง
การทำเทียนหอมกันยุง

เปิดอ่าน 260,489 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 19,077 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ