ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโดยใช้ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสาย อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโดยใช้ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย : นายรังสรรค์ ยังน้อย

ปี ที่วิจัย : ปี การศึกษา 2562 - 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิธีด าเนินการวิจัย

มี4 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลสภาพการบริหารวิทยาลัย และแนวทางการบริหารโดยใช้

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

สมุทรปราการ โดยการสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 2) พัฒนา

รูปแบบการบริหารโดยใช้ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ

การพัฒนารูปแบบ จ านวน 14 คน ตรวจสอบและประเมินร่างรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 9 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบด้วยการด าเนินโครงการ จ านวน 7 โครงการ ในปี การศึกษา 2563

และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบ รวมจ านวน 110 คน ด้วยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ โดยใช้แบบบันทึกค่าร้อยละ และแบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารวิทยาลัย และแนวทางการบริหารโดยใช้เครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ สรุปได้

ว่า รูปแบบ ประกอบด้ วย องค์ประกอบที่ 1 ปั จจัยน าเข้ า องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ และ

องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต โดยจะมีองค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบหลักทั ้ง 3 องค์ประกอบ

2. ผลการพัฒนารูปแบบ มีความเหมาะสม และมีความเป็ นไปได้ ประกอบด้ วย 3

องค์ประกอบหลัก ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้า มี 3องค์ประกอบย่อย คือ 1) องค์คณะบุคคล

เครือข่ายความร่วมมือ2) บุคลากรวิทยาลัย (คณะท างาน) และ 3) งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ มี 4องค์ประกอบย่อย คือ 1) นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 2) การ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายภารกิจเครือข่ายความร่วมมือและ 4) กระบวนการบริหาร

เครือข่ายความร่วมมือ และองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต มี 4องค์ประกอบย่อย คือ1) ผลการส่งเสริมการ

เรียนต่อสายอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัย 2) ความเข็มแข็งของเครือข่ายความ

ร่วมมือ3) สมรรถนะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และ 4) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คู่มือการ

ใช้รูปแบบ และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ3 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารบุคลากรวิทยาลัย (คณะท างาน)

ให้มีสมรรถนะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 2) การให้ความร่วมมือขององค์คณะบุคคลเครือข่าย

ความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง และ 3) การจัดสรรงบประมาณ/วัสดุ

อุปกรณ์ สนับสนุนการด าเนินงานตามรูปแบบ มีอย่างเพียงพอ และได้คุณภาพ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ด้วยการด าเนินโครงการ 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา

ขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อพัฒนาโรงเรียน

เครือข่ายความร่วมมือและชุมชน 3) โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ

(Career Path) 4) โครงการนักเรียนกลุ่มเป้ าหมายเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 5)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย 6) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ

ให้เกิดการตัดสินใจเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา และ 7) โครงการหลักสูตรระยะสั ้นเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายการ

เลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษา ผลการทดลองพบว่า ในภาพร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โครงการที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ โครงการที่ 7 ส่วนการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติ

ตามรูปแบบ โดยภาพร่วมการปฏิบัติตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติตาม

รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต

4. ผลประเมินการใช้รูปแบบ พบว่า

1. ผลการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัย ในปี

การศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ ้นร้อยละ 35.80 เมื่อเทียบกับปี การศึกษา 2563

2. ความเข็มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ โดยภาพร่วมมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ข้อที่มีความเข้มแข็งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สมาชิกมีภาวะผู้น าในการด าเนินงาน

3. สมรรถนะการท างานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรวิทยาลัย (คณะท างาน)

โดยภาพร่วมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีสมรรถนะค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส่งเสริม

สนับสนุนและไว้วางใจกัน

4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คู่มือการใช้รูปแบบ โดยภาพร่วมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านเนื ้อหาภายในรูปเล่ม

โพสต์โดย รังสรรค์ ยังน้อย : [12 ม.ค. 2565 เวลา 20:36 น.]
อ่าน [246] ไอพี : 202.29.220.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,115 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 9,585 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 18,710 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

เปิดอ่าน 13,233 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,889 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 15,694 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 59,962 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 22,187 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 9,740 ครั้ง
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เปิดอ่าน 9,923 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 20,943 ครั้ง
ป้องกันก่อนถูก
ป้องกันก่อนถูก 'ฟ้าผ่า' เรื่องง่าย ๆ ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 23,346 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

เปิดอ่าน 9,646 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,647 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 1,327 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 8,550 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 14,428 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.

เปิดอ่าน 17,741 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ