ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)

บทคัดย่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและ

การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ การใช้แบบสำรวจและค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้สำหรับอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ และค่าเฉลี่ย มาใช้ในการอภิปรายเพื่ออธิบายและจัดลำดับชั้นของข้อมูล ค่า t-test ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตัวแปรอิสระจำแนกเป็น 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ที่ตัวแปรอิสระจำแนกมากกว่าเป็น 2 กลุ่ม

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจในการสอนของครูและความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ โดยที่เพศ และระดับชั้นเรียนของนักเรียนไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ส่วนอายุของนักเรียน มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำนำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จึงได้มีการปรับปรุงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันในสังคมไทยและสากลเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) จึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามความพร้อมและความสนใจของนักเรียน ที่เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 98 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นแบบสำรวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยสร้าง ในลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

วิธีการสร้างเครื่องมือ

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อให้ได้รายละเอียดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา

กำหนดขอบเขตของความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจในการสอนของครู และ ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ

สร้างแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพึงพอใจ โดยสร้างแบบ สำรวจแบบพรรณนา (descriptive surveys) เป็นคำถามชนิดปลายปิด (close end) แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อทำการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายต่อไป

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้สำหรับอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

2. ความถี่ และค่าเฉลี่ย มาใช้ในการอภิปรายเพื่ออธิบายและจัดลำดับชั้นของข้อมูล

3. ค่า t-test ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตัวแปรอิสระจำแนกเป็น 2 กลุ่ม

4. วิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ที่ตัวแปรอิสระจำแนกมากกว่าเป็น 2 กลุ่ม

สำหรับค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้กำหนดไว้ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีประจำปีการศึกษา 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 มีอายุ 14 ปี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67 โดยมีอายุเฉลี่ย 14.31 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจในการสอนของครูและความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้าเรียนในวิชาการงานอาชีพ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้

1. อยากให้ครูมีพื้นที่ในการสอนกว้างกว่านี้

2. อยากให้ครูสอนทำขนมบ่อยๆ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้าเรียนในวิชาการงานอาชีพ ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โพสต์โดย ครุพิมมี่ : [26 ม.ค. 2565 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [567] ไอพี : 49.230.222.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,705 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 10,618 ครั้ง
แก้เมื่อยด้วย กะลา
แก้เมื่อยด้วย กะลา

เปิดอ่าน 12,799 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 8,937 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 4,686 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 8,536 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 61,557 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 20,958 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 112,806 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 3,279 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 25,171 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 29,718 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 18,481 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 11,824 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF

เปิดอ่าน 31,260 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 72,604 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 14,702 ครั้ง
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน

เปิดอ่าน 37,055 ครั้ง
โมเดลกระดาษ
โมเดลกระดาษ

เปิดอ่าน 10,405 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 13,662 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ