ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

ผู้วิจัย นางสาวจันทร์จิรา พิทักษ์

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

ประชากร ได้แก่ บุคลากรโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา ในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย บุคลากรโรงเรียน จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 693 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 693 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรโรงเรียน จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 13 คน นักเรียนของโรงเรียน จำนวน 248 คน ผู้ปกครอง จำนวน 248 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 86 คน ได้แก่ บุคลากรโรงเรียน จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครอง จำนวน 25 คน

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามบริบทและความจำเป็นของโรงเรียนใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารและการจัดการ 2) การจัดเรียนรู้บูรณาการ 5 องค์ประกอบกับ 8 กลุ่มสาระ 3) การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 4) การ บูรณาการการเรียนรู้พืชศึกษา และ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1) รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research เป็นกระบวนการทำงานแบบบันไดเวียน P A O R ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 วางแผน Plan = P ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ Action = A ขั้นที่ 3 สังเกตและตรวจสอบ Observe = O และขั้นที่ 4 สะท้อนผล Reflect = R จำนวน 2 วงรอบ โดย การพัฒนาในวงรอบที่ 1 เมื่อดำเนินการปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แต่ยังมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม โดยได้นำผลสะท้อนการปฏิบัติ ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2 ได้แก่ 1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง Backward Design 4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนที่บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5) การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อพัฒนาตามรูปแบบดังกล่าวแล้วพบว่า การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกด้านบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม โดยก่อนและหลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลการนิเทศการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 รวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีมาก ด้านการจัดเรียนรู้บูรณาการ 5 องค์ประกอบกับ 8 กลุ่มสาระ อยู่ในระดับดี ด้านการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ด้านการบูรณาการการเรียนรู้พืชศึกษา อยู่ในระดับดี และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อยู่ในระดับดี

2) ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พบว่าผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวม 5 ด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดเรียนรู้บูรณาการ 5 องค์ประกอบกับ 8 กลุ่มสาระ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก ด้านการบูรณาการการเรียนรู้พืชศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

3) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวม 5 ด้าน โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน จัดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการบูรณาการการเรียนรู้พืชศึกษา และด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 5 องค์ประกอบกับ 8 กลุ่มสาระ

โพสต์โดย ครูวา : [2 ก.พ. 2565 เวลา 06:03 น.]
อ่าน [904] ไอพี : 14.207.63.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,699 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 145,852 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เปิดอ่าน 29,229 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 43,223 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 11,653 ครั้ง
ระวัง! หยุดหายใจขณะหลับ
ระวัง! หยุดหายใจขณะหลับ

เปิดอ่าน 7,145 ครั้ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง

เปิดอ่าน 10,558 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 27,015 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 28,788 ครั้ง
กระบี่กระบอง
กระบี่กระบอง

เปิดอ่าน 73,063 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 2,258 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 8,987 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 16,585 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 10,766 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 31,939 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
เปิดอ่าน 7,815 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
เปิดอ่าน 9,308 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
เปิดอ่าน 12,748 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
เปิดอ่าน 38,285 ครั้ง
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ