ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและผลการดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ก่อนการพัฒนา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาหลังดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านหัวโกรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 4 ระยะ ได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและผลการดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ก่อนการพัฒนา

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโกรก ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวโกรก (ยกเว้นตำแหน่งผู้อำนวยการและตำแหน่งผู้แทนครู) ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านหัวโกรก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 188 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาผลการดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหัวโกรก

ผลการศึกษาจากเอกสารรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า บริบทของโรงเรียนบ้านหัวโกรก

ด้านปัจจัยนำเข้า ซึ่งได้แก่บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ แรงจูงใจนั้น สภาพทุกอย่างไม่ ไม่เอื้อต่อคุณภาพงานและอยู่ในสภาพขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ด้านกระบวนการนั้นไม่เป็นระบบไม่มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน การกำหนดทิศทางขององค์กรไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ไม่มีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของผู้เรียน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาคือสถานศึกษามีบทบาทไม่ชัดเจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ผู้เรียน อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนสถานศึกษา ครูผู้สอนได้รับการนิเทศที่ไม่เป็นระบบ ครูบางส่วนขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและประเมินผลที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ผลการศึกษาจากการแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาผลการดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหัวโกรก ก่อนการพัฒนา พบว่า การบริหารงาน 4 ด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการบริหารงานต่ำสุดเท่ากันใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สามารถสร้างพัฒนาการและกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้คำตอบด้วยตนเองตามความต้องการของผู้เรียน 2) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการบริหารงานต่ำสุด 3 ประเด็นได้แก่ 1) โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตามหลักการบริหารดังนี้วิชาการ 70% งบประมาณ 10% บุคคล 10% บริหารทั่วไป 10% 2) โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณตามแผนการปฎิบัติการประจำปี 3) โรงเรียนมีการรายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการคลัง ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการบริหารงานต่ำสุด 3 ประเด็นได้แก่ 1) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนมีการแต่งตั้งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 2) โรงเรียนมีการประกาศยกย่องเชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ การบริหารงานทั่วไป พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการบริหารงานต่ำสุด 3 ประเด็นได้แก่ 1) โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) โรงเรียนมีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ดี 3) โรงเรียนมีการจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิผล และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ดำเนินการบริหารจนประสบผลสำเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโกรก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวโกรก (ยกเว้นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและตำแหน่งผู้แทนครู) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวโกรก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการนำไปใช้

ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหัวโกรก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินระดับผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ผลการดำเนินงานการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมีที่ประสิทธิผล มีผลการดำเนิน งานตามกลยุทธ์ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ ซึ่งทั้ง 2 ปีการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่มีผลการดำเนินสูง คือกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มีประสิทธิ ผล จำแนกเป็น 4 ด้าน ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความ สามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ทุกด้านมีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2563

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาหลังดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโกรก ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวโกรก (ยกเว้นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและตำแหน่งผู้แทนครู) ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 188 และ 189 คน นักเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 188 และ 189 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาหลังดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครอง

โพสต์โดย รัศมี ฉิมขันธ์ : [3 ก.พ. 2565 เวลา 11:48 น.]
อ่าน [763] ไอพี : 223.204.249.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,707 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 13,860 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 9,991 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

เปิดอ่าน 13,448 ครั้ง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง

เปิดอ่าน 17,005 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 36,087 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 24,682 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 11,154 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 11,884 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 8,792 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 15,132 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 25,002 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 20,784 ครั้ง
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 21,357 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 3,576 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 38,616 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
เปิดอ่าน 10,579 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
เปิดอ่าน 15,024 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
เปิดอ่าน 33,770 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ