ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผู้รายงาน สิริมา งามศุภกร

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕

ปีที่ทำวิจัย 2564

บทคัดย่อ

การรายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักการ เป้าหมายและการเตรียมการกับสภาพปัจจุบัน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามกำกับที่ปฏิบัติจริง และ 4) ประเมินผลของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3) คณะกรรมการดำเนินการดำเนินโครงการ “สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School: LSS) ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4) ครูผู้สอน ในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการในฝ่ายบริหารงานวิชาการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List) คำถามปลายเปิด และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมินด้านปัจจัยกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1.1 สถานภาพของคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าโครงการ 9 โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า เป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเพศหญิง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ระดับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63 รองลงมาคือ จบระดับปริญญาโท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่บริหารในสถานศึกษา 5-10 ปี สูงสุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมาคือ มากกว่า 15 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และลำดับสุดท้าย คือ 11-15 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63

1.2 ความเข้าใจพื้นฐานด้านนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าโครงการ 9 โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านคำถามเกี่ยวกับนโยบายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่ามีการระบุเป็นนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนจริงจังรวมถึงมีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และมีการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขขณะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ด้านคำถามเกี่ยวกับสาเหตุใดที่ทำให้นโยบายการนำหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ก้าวสู่สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า ผู้บริหาร/คณะครูผู้สอนมีภาระงานมากอาจทำให้เป็นการเพิ่มภาระจากเดิม มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และด้านคำถามเกี่ยวกับบุคลากรรับผิดชอบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน มากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13

1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการดำเนินโครงการด้านบริบท (Context) ของคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าโครงการ 9 โครงการ เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.71, S.D. = 0.34) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเกณฑ์

2. ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการด้านที่ 1 องค์ประกอบที่ 1-3 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก (X ̅ = 4.26, S.D. = 0.61) และมีความคิดเห็นในปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรสูงสุดซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.34, S.D. = 0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการมีเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

3. ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลหัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการในฝ่ายบริหารงานวิชาการ บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.68) และมีความคิดเห็นในกระบวนการดำเนินงานข้อการดำเนินงานสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.55, S.D. = 0.66) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดำเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ

4. ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก (X ̅ = 4.49, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาการประเมินเป็นรายด้านพบว่า การประเมินด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.71, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ การประเมินด้านผลผลิต ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.50, S.D. = 0.48) อันดับ 3 คือ การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.68) และอันดับสุดท้าย คือ การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.26, S.D. = 0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ในทุกด้านของการประเมินแสดงให้เห็นว่าโครงการมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย จิ๋ม : [3 ก.พ. 2565 เวลา 12:51 น.]
อ่าน [808] ไอพี : 182.232.217.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,271 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 15,086 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 38,320 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 21,752 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 745 ครั้ง
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?

เปิดอ่าน 10,427 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 28,246 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 28,118 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

เปิดอ่าน 59,933 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 14,105 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 37,363 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 11,034 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 13,959 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 9,903 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 164,465 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด

เปิดอ่าน 29,550 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน 29,683 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 119,687 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
เปิดอ่าน 9,625 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
เปิดอ่าน 14,472 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ