ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวยุพาภรณ์ หาญสงคราม

สถานที่ศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา

(Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาข้อมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนา

และหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active

Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นการสุ่ม

ด้วยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกันทั้ง

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซึ่งถือว่าเป็นว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนส่วนใหญ่ได้ตัวแปรอิสระ ได้แก่

รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ใช้ระยะเวลาในการทดลองสอนด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง โดยมีเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้

Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จำนวน 8 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ

วัดความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (

X

) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก สร้างแรงบันดาลใจ

ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำ ทำหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยง แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และ

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้มีความเข้าใจ

ในตนเอง ใช้สติปัญญา คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญ

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการทักษะชีวิและทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่

1. แนวคิดทฤษฎี2. หลักการ 3. วัตถุประสงค์4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

6. ระบบสังคม 7. การวัดและประเมินผล โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดกิจกรรมกระบวนการ

ทางปัญญา ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษารวบรวมข้อมูล และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นที่ 4 ขั้นการ

สรุปองค์ความรู้ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผลงาน เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มใหญ่ (Field

Tryout) จำนวน 31 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.02 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.96

และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ภาษาไทย โดยใช้ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร พบว่า

ความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (

X

= 4.23, S.D.= 1.23

โพสต์โดย mooaon : [7 ก.พ. 2565 เวลา 09:38 น.]
อ่าน [581] ไอพี : 49.229.66.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,802 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

เปิดอ่าน 16,852 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 83,177 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 12,674 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

เปิดอ่าน 8,098 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......

เปิดอ่าน 379,347 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 14,154 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 8,680 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย

เปิดอ่าน 10,095 ครั้ง
ความลับของชาเขียว
ความลับของชาเขียว

เปิดอ่าน 29,316 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 4,770 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 11,707 ครั้ง
คลิป ดช ตาบอด 4 ขวบ ไม่ท้อชีวิต ใช้ไม้เท้าฝึกข้ามถนนเอง
คลิป ดช ตาบอด 4 ขวบ ไม่ท้อชีวิต ใช้ไม้เท้าฝึกข้ามถนนเอง

เปิดอ่าน 11,060 ครั้ง
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ

เปิดอ่าน 10,768 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 45,515 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 102,439 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
เปิดอ่าน 12,404 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม
เปิดอ่าน 12,652 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร ยอ หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ
ฟ้าทะลายโจร ยอ หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ
เปิดอ่าน 14,474 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 12,168 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ