ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 วางแผน เป็นขั้นตอน การศึกษา วิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การจัดทำแผนและคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยยึดคู่มือการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส มีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การนำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เป็นเลิศ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (ITA) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ 2 ดาว 3 ดาว และ 4 ดาว ตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน การอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ขั้นตอนที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุนและให้กำลังใจ เป็นขั้นตอนการสนับสนุนให้กำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งให้ขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน โดยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ครู ผู้บริหารและสถานศึกษาที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับต่างๆ ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบหลังจากที่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนไประยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานในทุกประเด็นตามตัวชี้วัด โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลเป็นระยะๆ ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน เป็นขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลหลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครั้งสุดท้ายก่อนนำเสนอในเวปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวปไซต์, Facebook และ Group Line ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 79 โรงเรียน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 P : Plan วางแผน ขั้นตอนที่ 2 D : Do ลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 M : Motivate เสริมสร้าง สนับสนุนและให้กำลังใจ ขั้นตอนที่ 4 C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 A : Act ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน และขั้นตอนที่ 6 S : Share เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สามารถดำเนินงานตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั้งนี้ได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ออนไลน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร โดยการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาองค์กรด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

2.1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลคะแนนในอันดับที่ 11 จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 225 เขตพื้นที่ คะแนนรวม 99.15 อยู่ในระดับ AA (Excellence) ผลการประเมิน คือ ผ่าน

3. ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ชาญชิต ทัพหมี : [8 ก.พ. 2565 เวลา 07:22 น.]
อ่าน [589] ไอพี : 27.55.73.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,608 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า

เปิดอ่าน 26,068 ครั้ง
ห่วงโซ่อาหาร
ห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 15,528 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เปิดอ่าน 54,794 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

เปิดอ่าน 10,949 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 22,543 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

เปิดอ่าน 241,042 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 68,663 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 15,931 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 8,399 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 40,598 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 431,383 ครั้ง
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 1,965 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 28,333 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 20,266 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 22,200 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
เปิดอ่าน 18,138 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 12,092 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
เปิดอ่าน 8,054 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
เปิดอ่าน 8,457 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ