ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 1.1) การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 1.2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 1.3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 1.4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 1.5) การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) และ 2) จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก สู่ความยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้แทนประชาชนในชุมชนรอบข้างโรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็น บุคลากร 99 คน นักเรียน 1,219 คน ผู้ปกครอง 1,219 คน และผู้แทนประชาชนในชุมชน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 5 ฉบับ แบบประเมินโครงงาน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 1 ฉบับ แบบประเมิน เจตคติ 1 ฉบับ แบบสรุปผลการประเมินโครงงาน 1 ฉบับ และ แบบสรุปผลการคัดเลือกห้องเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์ต้นแบบ 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน พบว่า

1.1 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และ 1.3 ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกัน

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า 1.4.1) การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ 1.4.2) โครงงานคุณธรรมของนักเรียนทั้ง 72 โครงงาน โดยภาพรวมมีการคุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ 1.4.3) โครงงานคุณธรรมของนักเรียน มีคุณภาพระดับรางวัลเหรียญทอง 24 โครงงาน เหรียญเงิน 36 โครงงาน และเหรียญทองแดง 12 โครงงาน 1.4.4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ 1.4.5) ห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และ 1.4.6) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

1.5 ด้านผลกระทบอันเนื่องมาจากผลผลิตของโครงการ พบว่า ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนรอบข้างโรงเรียนทวีธาภิเศก มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกัน

2. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก สู่ความยั่งยืน พบว่า

2.1 ผู้บริหาร มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินตามโครงการไปยังหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐหรือเอกชน เพิ่มมากขึ้น 3) ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ควรมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับเครือข่ายความร่วมมือ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านการวิจัย ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดการบ่มเพาะความดี มีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ

2.2 ครูผู้สอน มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงงานคุณธรรม ควรมีการบูรณาการจัดทำโครงงานคุณธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับวิชาอื่น ๆ 2) ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ควรมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ จากการสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมในสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานำนวัตกรรมที่ผลิตไปทดลองใช้ แล้วนำมาปรับปรุงจนเกิดประสิทธิภาพและนำนวัตกรรมไปใช้จริงในสถานศึกษา และ 3) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ควรมีการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียน และนอกโรงเรียน

2.3 นักเรียน มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการ ทุกปีการศึกษา และนำเสนอองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ รวมถึงมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 2) ด้านการเขียนรายงานโครงงาน ควรให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนรายงานผลการจัดทำโครงงานให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น และ 3) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมตามความสนใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือชุมชน

โพสต์โดย จวบ : [11 ก.พ. 2565 เวลา 10:58 น.]
อ่าน [491] ไอพี : 125.25.40.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,738 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 40,276 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 11,544 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง

เปิดอ่าน 26,524 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 13,995 ครั้ง
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ

เปิดอ่าน 39,789 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 11,483 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,532 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

เปิดอ่าน 32,740 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 16,831 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 101,993 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 19,132 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 14,519 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 9,897 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,318 ครั้ง
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เปิดอ่าน 10,921 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้

เปิดอ่าน 14,587 ครั้ง
10 อันดับ ปริศนาของโลก
10 อันดับ ปริศนาของโลก

เปิดอ่าน 304,104 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

เปิดอ่าน 9,267 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ