ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ

STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

ผู้วิจัย นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ในครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะที่เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 3.ด้านการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม และ4. ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 31 คน ผู้ปกครอง จำนวน 196 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เป็นโรงเรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในพื้นที่มีลักษณะพิเศษจำเป็นซึ่งต้องใช้การบริหารงานที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ จากการการประเมินสภาพปัจจุบันของการบริหาร วิเคราะห์จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นระดับปานกลาง พบว่าผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของสถานศึกษา วางแผนการใช้อาคารสถานที่สรรหา งบประมาณซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาดังนั้นโรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาให้มีหรือใช้รูปแบบแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนส่งผลให้การการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เกิดคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน

ด้านภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (S-strategic leadership) ผู้บริหารสามารถใช้ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา อย่างคล่องแคล่วว่องไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ การเปลี่ยนความตั้งใจหรือหลักคิด (Mind Set) จากโลกทัศน์เดิมมาเป็นโลกทัศน์ใหม่ลงมือปฏิบัติแบบทันทีทันใด มีการคิดหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน หน่วยงานเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ด้านการทำงานเป็นทีม (T-Team) เปืดโอกาสให้บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีโอกาสในการร่วมวางแผน การกำหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจในการทำงานในโรงเรียน

ด้านบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Administration) มีการบริหารจัดการสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูรู้จักใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการให้สำเร็จอย่างเหมาะสม

ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (P-Professional Learning Community) ส่งเสริมให้มีการพูดคุยสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการมีเป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียน

3. ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ระดับพฤติกรรมก่อนดำเนินการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และระดับพฤติกรรมหลังการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) การทำงานเป็นทีม (Team) ด้านบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Administration) และด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบ มีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สามารถส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาได้จริง

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) และด้บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Administration) ตามลำดับ และจากการศึกษาระดับความพึงพอใจ การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ด้านกลยุทธ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ การพัฒนาและยกระดับการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐาน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ STEP MODEL สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวตามกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้จริง

โพสต์โดย อ้อ : [17 ก.พ. 2565 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [1613] ไอพี : 14.207.202.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,044 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 20,293 ครั้ง
ตำนานพระโกศ
ตำนานพระโกศ

เปิดอ่าน 17,794 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 18,579 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

เปิดอ่าน 36,636 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 17,998 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 17,390 ครั้ง
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว

เปิดอ่าน 170,872 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 24,559 ครั้ง
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ

เปิดอ่าน 10,009 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 20,861 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 42,435 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ

เปิดอ่าน 13,184 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 17,636 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 27,136 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 20,936 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
เปิดอ่าน 29,448 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
เปิดอ่าน 9,843 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+
เปิดอ่าน 16,584 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน
เปิดอ่าน 9,761 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ