ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ดำเนินงานวิจัย ปีการศึกษา 2561 - 2563 (16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2564) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Control Group Pretest - Posttest Design

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 186 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 177 คน ผู้ปกครองใช้จำนวนนักเรียนเป็นหน่วยนับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ 1 : แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เครื่องมือเก็บข้อมูล มี 4 ฉบับ คือฉบับที่ 2 - 5 ฉบับที่ 2 : เครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่ง สพฐ. เป็นผู้สร้าง ผู้วิจัยได้นำมาทดลองให้ครูประเมินนักเรียนหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.9460 ฉบับที่ 3 : แบบประเมินความพึงพอใจของครู หาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.982 ฉบับที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง หาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.968 ฉบับที่ 5 : แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.924

สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาและผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2563 อยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี ร้อยละ 87.82, 93.02, และ 96.05 ตามลำดับ เมื่อพิจารณา ตามตัวชี้วัด 8 คุณลักษณะ เปรียบเทียบกัน ของปีการศึกษา 2561 และ 2563 พัฒนาขึ้น ภาพรวมร้อยละ 8.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้นเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาขึ้นร้อยละ 15.40 2) ซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาขึ้นร้อยละ 15.40 3) มีจิตสาธารณะ พัฒนาขึ้นร้อยละ 15.30 4) ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาขึ้นร้อยละ 15.20 5) อยู่อย่างพอเพียง พัฒนาขึ้นร้อยละ 13.90 6) มีวินัย พัฒนาขึ้นร้อยละ 13.70 7) มุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาขึ้นร้อยละ 9.50 8) รักความเป็นไทย พัฒนาขึ้นร้อยละ 6.30

เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ป.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี ร้อยละ 94.00 - 100 ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี ร้อยละ 88.90

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยฯ ก่อนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ พบว่า ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยฯ ก่อนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตัวชี้วัด 8 คุณลักษณะ ก่อนและหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนกลุ่มเดิม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2561) กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2563) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2561) กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2563) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปีการศึกษา 2563) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561) กับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตัวชี้วัด 8 คุณลักษณะ ทุกกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยฯ ก่อนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 คุณลักษณะในระดับมากที่สุด และพึงพอใจการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ และพึงพอใจต่อการดำเนินงานการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย พิสิฐ : [22 ก.พ. 2565 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [190] ไอพี : 49.230.237.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,287 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 15,546 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 11,162 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 64,470 ครั้ง
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น

เปิดอ่าน 113,167 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 42,605 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 9,675 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 104,798 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 10,601 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 2,912 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 11,733 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 8,442 ครั้ง
"ส้มตำ" มีมานานหรือยัง?
"ส้มตำ" มีมานานหรือยัง?

เปิดอ่าน 13,361 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 19,461 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 25,980 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,278 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 9,011 ครั้ง
10 วิธีรักษาเงินสด
10 วิธีรักษาเงินสด

เปิดอ่าน 127,945 ครั้ง
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย

เปิดอ่าน 84,633 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 18,220 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ