ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

ชื่อผู้ประเมิน นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3

ระยะเวลาประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ มีวัตถุประสงค์การประเมิน

1) เพื่อประเมินบริบทโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 2) เพื่อประเมินปัจจัย

นำเข้าโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ และ4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริม

สุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context Input

Process Product Evaluation Model : CIPP Model)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ จำนวน 7 คน

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

บ้านดอนตาสังข์ จำนวน 7 คน ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 38 คน โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ

ได้แก่ 1) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านบริบท

ของโครงการ (สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 2) แบบสอบถามการประเมิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (สำหรับครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 3) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านกระบวนการของโครงการ (สำหรับครู) 4) แบบสอบถามการประเมิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านผลผลิต ตัวชี้วัด : ประโยชน์ของโครงการที่มี

ต่อนักเรียน (สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ5)

แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านผลผลิต ตัวชี้วัด :

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ (สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

ด้านบริบทของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความเป็นไปได้ของ

โครงการ และความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่าน

เกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า ความเหมาะสมและความพอเพียงของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความ

เหมาะสมและความพอเพียงของอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ส่วนความเหมาะสมและความ

พอเพียงของบุคลากรและความเหมาะสมและความพอเพียงของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ

ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านกระบวนการ

ของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การวางแผน

ดำเนินงาน (P) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติ (D) การตรวจสอบ ทบทวน และ

ประเมินผล (C) และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A)

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ด้านผลผลิตของ

โครงการ ตัวชี้วัด ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะมมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทุกด้านเอื้อต่อสุขภาพทั้งอาคารสถานที่ โรงอาหาร

ห้องสุขา สวนหย่อม และอื่น ๆ ส่วนนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ

พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดให้นักเรียน ครู

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน บุตรหลานของท่านได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมี

คุณภาพ และโรงเรียนมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

รองลงมาคือการจัดบริการงานอนามัยให้กับนักเรียน ครู และชุมชน ส่วนการประสานกับหน่วยงาน

อื่นมาช่วยเหลือนักเรียน ครู และชุมชน ในด้านสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดขึ้นใน

ชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป ควรดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการประเมินโครงการมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรมีการประสานงานที่เป็นระบบ และควรให้บุคลากร

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพราะจะทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการเผยแพร่รูปแบบของการจัดกิจกรรมสู่ภายนอกองค์กร

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน

โพสต์โดย นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร : [26 ก.พ. 2565 เวลา 06:53 น.]
อ่าน [210] ไอพี : 118.173.185.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,451 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา

เปิดอ่าน 8,818 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 11,097 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 32,375 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 28,843 ครั้ง
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ

เปิดอ่าน 14,384 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 12,334 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"

เปิดอ่าน 14,951 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 15,832 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 19,632 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 7,883 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 14,611 ครั้ง
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 19,964 ครั้ง
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 20,439 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks

เปิดอ่าน 14,899 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,456 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 7,336 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน

เปิดอ่าน 17,533 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 10,916 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 84,805 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ