ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา

ผู้วิจัย วัชจิรา ชูสิน

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา 2) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การยกร่างรูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model 2) การตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามรูปแบบ 2) การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา จำนวน 5 โรงเรียน โดยหา 1.1) ประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์ที่วางไว้ 80/80 ได้ทำการทดลองกับครูกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน โดยแบ่งทีม PLC จำนวน 20 ทีม ๆ ละ 5 คน โดยแต่ละทีม ประกอบด้วย ครูผู้รับการนิเทศ (Model Teacher) จำนวน 1 คน และครูคู่นิเทศ (Buddy Teacher) จำนวน 4 คน ทำหน้าที่คู่นิเทศและให้การนิเทศครูผู้รับการนิเทศ โดยในแต่ละทีมจะนิเทศร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator) พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) รวม 3 คน นิเทศครูผู้รับการนิเทศ คนละ 3 วงรอบ ดำเนินการตามคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ 1.2) ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเจาะจงจาก นักเรียนที่เรียนกับครูผู้รับการนิเทศ (Model Teacher) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model โดยประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับการนิเทศ ครูคู่นิเทศ และนักเรียนที่เรียนกับครูผู้รับการนิเทศ 2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการนิเทศ

ผลการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 1) ผลการประชุมสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการได้ประเด็นปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนต้องการให้แก้ปัญหาด้านเทคนิควิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และหาวิธีช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ครู การพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 2) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ผลการสังเคราะห์ข้อมูล ได้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และรูปแบบ (Model) ในการ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา พบว่า 1) ผลการยกร่างรูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model ได้รายละเอียดสำคัญ ได้แก่ ชื่อรูปแบบการนิเทศ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการที่ใช้ในรูปแบบการนิเทศ กิจกรรมและกระบวนการนิเทศ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model โดยรวมพบว่า(ร่าง)รูปแบบการนิเทศมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.35) และมีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบ ตั้งแต่ 0.85 – 1.00 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model พบว่า 1) ผลการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบจากคะแนนผลการนิเทศ (Model Teacher) จำนวน 20 คน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.72 และคะแนนผลการประเมินผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 20 คน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ 80/80 และประสิทธิผลของรูปแบบจากคะแนนทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบที ( t-test) พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model พบว่า 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42) และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16) และ 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนต่อรูปแบบการนิเทศ KRUDEE Model มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการนิเทศมีคุณภาพและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู

โพสต์โดย school : [28 ก.พ. 2565 เวลา 05:03 น.]
อ่าน [780] ไอพี : 124.122.225.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 65,952 ครั้ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง

เปิดอ่าน 49,860 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง
รู้จัก โรคเอสแอลอี
รู้จัก โรคเอสแอลอี

เปิดอ่าน 15,527 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 3,166 ครั้ง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 15,586 ครั้ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 20,049 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,129 ครั้ง
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย

เปิดอ่าน 12,145 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 10,381 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

เปิดอ่าน 25,679 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เปิดอ่าน 20,327 ครั้ง
มวลอะตอม : เคมี
มวลอะตอม : เคมี

เปิดอ่าน 10,839 ครั้ง
"ราชบัณฑิตยสภา"
"ราชบัณฑิตยสภา"

เปิดอ่าน 7,921 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน

เปิดอ่าน 11,125 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 25,852 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
เปิดอ่าน 16,379 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
เปิดอ่าน 21,850 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 7,725 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
เปิดอ่าน 35,575 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ