ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อรายงานผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้การประเมินแบบ CIPP MODEL โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อทราบผล การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อทราบผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 และ 4) เพื่อทราบผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน นักเรียน จำนวน 88 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครอง จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ เป็นแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และหลักการและเหตุผลของโครงการความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม พัฒนานักเรียน รองลงมาคือ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม ขยายผลการดำเนินโครงการสู่สถานศึกษาอื่น ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า โดยรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่สนใจ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีผลการประเมินโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ กิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจันทร์ รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังสถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน (การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ)

โพสต์โดย RJ : [2 มี.ค. 2565 เวลา 13:32 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 223.24.170.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,622 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 388 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 15,408 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 8,253 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 8,434 ครั้ง
พืชผักสวนครัว
พืชผักสวนครัว

เปิดอ่าน 90,127 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น

เปิดอ่าน 11,827 ครั้ง
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ

เปิดอ่าน 16,464 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

เปิดอ่าน 22,872 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 11,611 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้

เปิดอ่าน 50,594 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

เปิดอ่าน 11,833 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 113,961 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 18,171 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
เปิดอ่าน 14,645 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
เปิดอ่าน 35,304 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม
เปิดอ่าน 2,417 ครั้ง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
เปิดอ่าน 43,903 ครั้ง
เรื่องของหมากรุก
เรื่องของหมากรุก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ