ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ผู้รายงาน นายศิวกรณ์ คำปา

ปีที่จัดทำ 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย จำนวน 190 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 108 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือที่ในการประเมิน คือ แบบประเมิน จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละด้าน พบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการอ่านของผู้เรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านงบประมาณ ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Act) ด้านดำเนินงาน (Do) ได้แก่ กิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียน กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และกิจกรรมอ่านภาษาไทยวันละคำ และด้านการติดตามและประเมินผล ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนปีการศึกษา 2564 พบว่า ด้านทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะการอ่านระดับดีขึ้นไป ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 51.37 ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 66.64 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้น และด้านทักษะการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะการเขียนระดับดีขึ้นไป ครั้งที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 41.57 ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 63.82 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการการเขียนที่สูงขึ้น

4.3 พฤติกรรมการอ่านและการแสวงหาความรู้ของนักเรียน ตั้งแต่มิถุนายน 2564-มีนาคม 2565 พบว่า จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 843 คน คิดเป็นร้อยละ 86.73 สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 63.78 และสถิติการยืม-คืน หนังสือ จำนวนทั้งหมด 386 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 39.71

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน และนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความกล้าพูดและกล้าแสดงออก และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทั้งในด้านการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม การจัดให้มีสื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับดำเนินงานโครงการ

2. การดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ ควรนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ เป็นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

โพสต์โดย 5570400057723 : [30 มี.ค. 2565 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [515] ไอพี : 125.27.255.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,170 ครั้ง
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

เปิดอ่าน 8,838 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 20,616 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 26,626 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เปิดอ่าน 21,283 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 9,925 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"

เปิดอ่าน 1,715 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 10,063 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 24,174 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 9,246 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

เปิดอ่าน 11,552 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 2,299 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 10,025 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด

เปิดอ่าน 6,821 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 2,435 ครั้ง
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,893 ครั้ง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง

เปิดอ่าน 21,913 ครั้ง
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว

เปิดอ่าน 29,828 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 8,376 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 16,989 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ