ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covoid – 19 ผู้สอนได้จัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ On – Line สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเข้าใจในเนื้อหาให้มากที่สุด ในเนื้อหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนมีปัญหาในการดำเนินการทางสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวรวมทั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อ่านไม่เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ไม่เป็น ขาดทักษะการแก้ปัญหาและไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ไม่ผ่านตัวชี้วัด จึงได้พัฒนาการเรียนสอนโดยการสร้างนวัตกรรมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มาใช้บูรณาการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด

2. วัตถุประสงค์

1)เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกระบวน

การคิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2) เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีทักษะเกี่ยวกับเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3) เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีคะแนนการทดสอบเรื่อง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4) เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3. เป้าหมาย

3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกระบวนการคิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีทักษะเกี่ยวกับเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีคะแนนการทดสอบเรื่อง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 70 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นวางแผน (Plan)

1) ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด

2) ศึกษาการสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3) ศึกษาทฤษฎีการสอนหรือวิธีการสอน

4) ศึกษาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

4.2 ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)

1) ออกแบบนวัตกรรมให้ครอบคลุมเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน

3) สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล

4) สร้างสื่อการเรียนการสอน

5) จัดการเรียนการสอน

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)

1) นำผลคะแนนมาคิด วิเคราะห์ทางสถิติ

2) สรุปผล แปรผลคะแนน

4.4 ขั้นรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)

1) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

2) ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแประเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดตะพงนอก เป็นดังนี้

1) ผลการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคะแนนรวม 104

คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 3.06 คิดเป็นร้อยละ 30.59

2) ผลการทำแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1) มีคะแนนรวม

275 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 8.00 คิดเป็นร้อยละ 66.67

3) ผลการทำแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2) มีคะแนนรวม

259 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 7.62 คิดเป็นร้อยละ 63.48

4) ผลการทดสอบหลังเรียน เรื่อง ผลการทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

มีคะแนนรวม 220 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 6.47 คิดเป็นร้อยละ 67.71

5) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน( ความต่าง) เพื่อหาค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของ

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คะแนนรวม 116 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นร้อยละ 34.12

6) นักเรียนมีกระบวนการ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความก้าวหน้าในการเรียน จากการทำแบบฝึกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 34 คน เป็นดังนี้

- นักเรียนจำนวน 24 คน มีกระบวนการ ความรู้ ความเข้าใจ ระดับดี - ดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 70.59

- จำนวนนักเรียน 10 คน มีกระบวนการ ความรู้ ความเข้าใจ ระดับปรับปรุง -พอใช้

คิดเป็นร้อยละ 29.41

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็ม เป็นดังนี้

1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 32.59

อยู่ในระดับมาก

2) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์แต่ละเล่มใช้เวลาเรียน มีความเหมสะสม คิดเป็นร้อยละ 29.41 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีข้อสังเกต ข้อควรจำโดยใช้การ์ตูนทำให้เข้าใจเนื้อหาและน่า

เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 41.18 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด

4) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 26.47

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีรูปเล่มและมีสีสันสวยงามน่าเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.29

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด

6) เนื้อหาของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก คิดเป็นร้อยละ 35.29

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

7) ครูผู้สอนตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจและอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 41.18

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

8) นักเรียนอ่านคำสั่งของแต่ละเล่มของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ก็สามารถทำแบบฝึกเสริม

ทักษะได้คิดเป็นร้อยละ 32.35 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด

9) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการการทางคณิตศาสตร์

การทำงานกลุ่ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 29.41 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

10) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ

44.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

11) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 38.24 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสุด

6. บทเรียนที่ได้รับ

6.1 ระบุข้อสรุป

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถาม

ปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดตะพงนอกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน (ขาดเรียนต่อเนื่อง 2 คน) ผลปรากฎดังนี้

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกระบวน

การคิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะเกี่ยวกับเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยมี

นักเรียนจำนวน 24 คน มีกระบวนการ ความรู้ ความเข้าใจ ระดับดี - ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 70.59

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนการทดสอบเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวผ่าน

เกณฑ์ที่กำหนดมากกว่าร้อยละ 70 เพราะมีการสอนซ่อมเสริมและสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับปานกลาง - มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.78

6.2 ข้อสังเกต

1) นักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

2) ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลทดสอบก่อนเรียน

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) มีการสอบก่อนเรียนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1 และการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงที่ 2 และการทดสอบหลังเรียน มีเนื้อหาค่อนข้างมากรวมทั้งแบบฝึกหัดควนแยกการสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมงแล้วทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและสอบหลังเพื่อที่จะได้แจ้งคะแนนนักเรียนและสอบซ่อมสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2) ควรมีชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนทำแบบฝึกเพิ่มเติม ครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการในการแก้สมการเชิงเส้นของนักเรียนอีกครั้ง

6.4 ข้อระมัดระวัง

ควรเน้นให้ควรมีทักษะรการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม 2 จำนวน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7. ปัจจัยความสำเร็จ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการ ได้แก่

7.1 ปัจจัยภายนอก ได้แก่

- ด้านครอบครัว

7.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่

1) ด้านตัวนักเรียน

2) ด้านครูผู้สอน

โพสต์โดย ครูนุช : [31 มี.ค. 2565 เวลา 05:24 น.]
อ่าน [455] ไอพี : 1.47.145.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,250 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,733 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 10,163 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า

เปิดอ่าน 22,141 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"

เปิดอ่าน 9,278 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

เปิดอ่าน 31,765 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 3,652 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 13,164 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 12,863 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 7,005 ครั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)

เปิดอ่าน 113,072 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 28,129 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 17,127 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 13,178 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์

เปิดอ่าน 11,055 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,708 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 32,076 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 37,506 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?

เปิดอ่าน 12,604 ครั้ง
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก

เปิดอ่าน 13,242 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ