ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะคิดคล่อง คำนวณคล่อง ด้วยเกมสูตรคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะคิดคล่อง คำนวณคล่อง ด้วยเกมสูตรคูณ

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสุนันทา สุขปลั่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ การเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีได้นั้นก็จะ ทำได้ยาก จากการได้ทดสอบนักเรียนปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มาได้พบปัญหา คือ นักเรียนมีทักษะการคูณและหารที่ไม่ดี โดยส่วนมากจะคูณผิดและหารผิด หรือบางคนทำได้แต่ทำได้ช้ามาก จึงทำการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับปัญหานี้ ปรากฏว่า นักเรียนส่วนน้อยไม่เข้าใจในวิธีการคิด แต่ส่วนมากทำไม่ได้เพราะ ท่องสูตรคูณไม่ได้ หรือท่องได้แต่ท่องได้ช้ามาก พอถาม เช่น 7 x 8 ได้เท่าไร นักเรียนจะเริ่มท่องสูตรคูณแม่เจ็ดใหม่จนถึง 7 x 8 จึงทำให้เกิดความคิดที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการท่องสูตรคูณนี้

ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ยาก น่าเบื่อ เรียนไม่เก่ง เด็กเก่งเท่าที่จะเรียนคณิตศาสตร์รู้เรื่องเรียนไปก็ไม่ได้ใช้เพราะมีเครื่องคิดเลข เป็นต้น ซึ่งจากความคิดเหล่านี้จะนำพาไปสู่ความไม่ตั้งใจเรียน แต่ถ้ามอง ให้ลึกลงไปในปัญหาจริง ๆ แล้ว การที่นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เป็นเพราะมีพื้นฐานในการคำนวณที่ไม่ดี เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร หรือแม้กระทั่งการท่องสูตรคูณที่ใครหลายคนมองข้าม ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจในการท่องสูตรคูณเป็นสิ่งที่สำคัญในการคิดคำนวณ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่อง จะคิดคำนวณได้ช้า ได้คำตอบที่ผิดและไม่สนุกกับการเรียน ซึ่งการแก้ปัญหามีด้วยกันหลายวิธี เช่น การให้นักเรียนท่องสูตรคูณพร้อมกันให้ท่องเป็นรายบุคคล เป็นต้น

ผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 จากการสังเกตขณะสอน และผลการเรียนพบว่า นักเรียนที่ขาดทักษะทางด้านการคำนวณ มีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีนัก เมื่อครูถามคำถามเกี่ยวกับการคูณหรือสูตรคูณ มีนักเรียนที่ตอบคำถามไม่ได้ หรือตอบผิด ซึ่งเป็นผลจากการที่นักเรียนยังขาดทักษะด้านการบวก ลบ คูณ หาร ส่วนหนึ่งมาจากการท่องสูตรคูณไม่แม่นยำเท่าที่ควร

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พยายามหาแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบฝึกท่องสูตรคูณ ก่อนและหลังใช้เกมสูตรคูณ

นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวันได้

สมมุติฐานของการวิจัย

เกมการศึกษาท่องสูตรคูณที่ให้นักเรียนใช้ สามารถแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณได้ ทำให้นักเรียน

มีพื้นฐานการคำนวณที่ดีขึ้น สามารถทำแบบทดสอบการท่องสูตรคูณผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และมีค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังฝึกมากกว่าก่อนฝึก

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ 2 เกม

1. เกมโดมิโนสูตรคูณ

2. เกมบิงโกสูตรคูณ

ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้คล่องขึ้น และมีพื้นฐานการคำนวณที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบการท่องสูตรคูณหลังการใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 สัปดาห์ ( 1 เดือน )

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบทดสอบการท่องสูตรคูณ จำนวน 100 ข้อ กำหนดให้ทำ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที แบบเติมคำตอบ (สูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12) จำนวน 100 ข้อ

เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ 2 เกม ประกอบด้วย

เกมโดมิโนสูตรคูณ

เกมบิงโกสูตรคูณ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การหาค่าเฉลี่ย

การหาค่าร้อยละ

ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ( D )

การเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้

ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเกมการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกเกมการศึกษาท่องสูตรคูณ 2 เกม

การสร้างแบบทดสอบการท่องสูตรคูณจำนวน 100 ข้อ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ

ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่องมาทำแบบทดสอบการท่องสูตรคูณ แม่ 2 ถึง 12 จำนวน 100 ข้อ กำหนดเวลา 30 นาที

ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณด้วยการเล่มเกมโดมิโนสูตรคูณและเกมบิงโกสูตรคูณสลับกันไปก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทุก ๆ วัน เป็นเวลา 2 เดือน ( พักกลางวัน, เวลาว่าง )

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการท่องสูตรคูณ แม่ 2 ถึง 12 จำนวน 100 ข้อ กำหนดเวลา 30 นาที

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการท่องสูตรคูณ และเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย ได้ดำเนินการดังนี้ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบฝึกท่องสูตรคูณ ก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการทดสอบดังตาราง

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการทำแบบทดสอบการท่องสูตรคูณ 100 ข้อ ก่อนและหลัง

การใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ ของนักเรียน 15 คน

ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนแบบทดสอบ

ก่อนฝึก หลังฝึก

1. เด็กหญิงเจนจิรา สีนิ่ม 38 85 47

2. เด็กชายธันวา สุวรักษ์ 35 87 52

3. เด็กชายสุบรรณ ขันขาว 30 83 53

4. เด็กชายจิรายุ ช้างอ่อน 24 89 65

5. เด็กชายนที เหลืองวัฒนะ 40 90 50

6. เด็กชายสิทธิศักดิ์ กุลบุตร 28 80 52

7. เด็กชายอติชาติ วงษ์สืบ 34 87 53

8. เด็กชายธนากร พวงทอง 20 80 60

9. เด็กหญิงวีวรยา สวัสนนทรี 31 84 53

10 เด็กหญิงวรรณวิสา มะลิซ้อน 27 81 54

ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนแบบทดสอบ

ก่อนฝึก หลังฝึก

11. เด็กชายอนุรักษ์ นนจันทร์ 29 86 57

12. เด็กหญิงวิภาพร ประกอบพร 32 82 50

13. เด็กชายวัชรสรณ์ โพธิ์เขียว 25 80 55

14. เด็กชายธนพล เจียมพระพาย 22 84 62

15. เด็กชายณัฐกรณ์ มะลิลา 37 91 54

รวม 452 1,269 817

ค่าเฉลี่ย 30.13 84.60 54.47

ร้อยละ

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทดสอบการท่องสูตรคูณ ก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่อง สูตรคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 มีค่าร้อยละ 33.40 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคะแนนหลังฝึก ร้อยละ 89.10 และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80

ส่วนผลการทดสอบหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย = 89.10 คิดเป็นร้อยละ 89.10 ซึ่งเป็นตามสมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบฝึกท่องสูตรคูณ ก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนทุกคน ทำแบบทดสอบหลังฝึกผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 55.70 ของคะแนนทดสอบก่อนฝึก

2. ผลการใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณทั้ง 2 เกม สามารถทำให้นักเรียนมีการจดจำสูตรคูณแม่นยำมากขึ้น และสามารถท่องสูตรคูณได้คล่องขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

การเปรียบเทียบผลการทดสอบฝึกท่องสูตรคูณ ก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 สามารถอภิปรายผล

ได้ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบการท่องสูตรคูณก่อนและหลังใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 คะแนนทดสอบหลังฝึกมีค่าร้อยละ 89.10 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คะแนนทดสอบหลังฝึก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนฝึกอยู่ 55.70 คะแนน ทั้งนี้การแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่อง เพื่อพัฒนาการคิดคำนวณ ด้วยการใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก ปีการศึกษา 2563 ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้านั้นเมื่อพิจารณาสอดคล้องกับการแก้ปัญหาพื้นฐานในการคิดคำนวณด้วยการฝึกคิดในใจได้ งานวิจัยนี้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย ด้วยวิธีการ ที่ไม่ซับซ้อน สามารถฝึกด้วยตนเองได้

2. ผลการใช้เกมการศึกษาท่องสูตรคูณทั้ง 2 เกม สามารถทำให้นักเรียนมีการจดจำสูตรคูณ มากขึ้น สามารถท่องสูตรคูณได้คล่องขึ้น ฝึกการคิดเลขในใจมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดคำนวณ อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่า วิธีการต่างจากการท่องแบบเดิม ซึ่งการใช้เกมการศึกษาการท่องสูตรคูณ 2 เกม สามารถแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่อง เพื่อพัฒนาการคิดคำนวณได้จริงตามสมมติฐาน

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย

ควรมีการทดสอบความสามารถในการท่องสูตรคูณในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการคิดคำนวณได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

1. ครูผู้สอนควรนำเสนอเกมการศึกษาท่องสูตรคูณที่หลากหลายกว่านี้

2. ครูผู้สอนควรปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการคำนวณ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้

2. ครูผู้สอนสามารถศึกษาปัญหาหรือปัจจัยอื่นที่มีผลต่อพื้นฐานการคิดคำนวณของนักเรียนต่อไป

โพสต์โดย ปอปลาตากลม : [1 เม.ย. 2565 เวลา 06:41 น.]
อ่าน [1180] ไอพี : 223.24.190.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 62,290 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 26,269 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 61,085 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

เปิดอ่าน 9,008 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 17,277 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เปิดอ่าน 40,095 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 19,322 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 5,054 ครั้ง
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย

เปิดอ่าน 30,633 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 15,670 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ

เปิดอ่าน 29,581 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 7,793 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 122,972 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 21,691 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 18,917 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
เปิดอ่าน 12,164 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
เปิดอ่าน 9,928 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 11,820 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
เปิดอ่าน 34,449 ครั้ง
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ