ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL)

รายงานการศึกษา การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL)

ผู้ศึกษา นายนิรุจน์ นครศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การศึกษาการส่งเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน 1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)

2) เพื่อศึกษาความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ การศึกษายังแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสอนเสริม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) นำเนินการโดย 1) นำรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) (Context – Input – Process - Product) มาใช้ในการประเมินโครงการซึ่งประกอบด้วย (1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ

(2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

(4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

จากผลการประเมินสรุปได้ว่า

1. สรุปผลการนำรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) (Context – Input – Process - Product) มาใช้ในการประเมินโครงการซึ่งประกอบด้วย

1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ( =4.05, S.D = 0.48)

2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ( = 3.72 S.D = 0.68 )

3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินโครงการของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ( = 3.75, S.D = 0.46)

4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการด้านสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 ( = 4.37, S.D = 0.39)

2. ศึกษาความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ประเมินตามผลผลิตของโครงการ) สรุปภาพรวมได้ว่าครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ การศึกษายังแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสอนเสริม แยกเป็น

กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ( = 4.76, S.D = 1.09)

กิจกรรมด้านการศึกษายังแหล่งเรียนรู้ สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษายังแหล่งเรียนรู้ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ( = 4.72, S.D = 0.58)

กิจกรรมด้านการสอนเสริม สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนเสริม ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ( = 4.63, S.D = 0.65)

4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ( = 4.42, S.D = 0.82)

5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ( = 4.57, S.D = 0.66)

โพสต์โดย นิรุจน์ : [1 เม.ย. 2565 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [1208] ไอพี : 125.26.178.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,831 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 15,285 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 96,707 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 99,911 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 55,172 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 12,158 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 12,548 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

เปิดอ่าน 60,095 ครั้ง
หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่

เปิดอ่าน 11,571 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 2,704 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 15,127 ครั้ง
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 14,184 ครั้ง
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค

เปิดอ่าน 14,922 ครั้ง
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ

เปิดอ่าน 33,308 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"

เปิดอ่าน 416 ครั้ง
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน

เปิดอ่าน 15,611 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
เปิดอ่าน 10,623 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน
เปิดอ่าน 19,298 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
เปิดอ่าน 59,521 ครั้ง
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
เปิดอ่าน 9,648 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ