ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL)

รายงานการศึกษา การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL)

ผู้ศึกษา นายนิรุจน์ นครศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การศึกษาการส่งเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน 1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)

2) เพื่อศึกษาความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ การศึกษายังแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสอนเสริม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) นำเนินการโดย 1) นำรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) (Context – Input – Process - Product) มาใช้ในการประเมินโครงการซึ่งประกอบด้วย (1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ

(2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

(4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

จากผลการประเมินสรุปได้ว่า

1. สรุปผลการนำรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) (Context – Input – Process - Product) มาใช้ในการประเมินโครงการซึ่งประกอบด้วย

1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ( =4.05, S.D = 0.48)

2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ( = 3.72 S.D = 0.68 )

3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินโครงการของโครงการอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ( = 3.75, S.D = 0.46)

4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ สรุปภาพรวมได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการด้านสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 ( = 4.37, S.D = 0.39)

2. ศึกษาความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ประเมินตามผลผลิตของโครงการ) สรุปภาพรวมได้ว่าครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ การศึกษายังแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสอนเสริม แยกเป็น

กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการเข้าค่ายวิชาการ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ( = 4.76, S.D = 1.09)

กิจกรรมด้านการศึกษายังแหล่งเรียนรู้ สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษายังแหล่งเรียนรู้ ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ( = 4.72, S.D = 0.58)

กิจกรรมด้านการสอนเสริม สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนเสริม ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ( = 4.63, S.D = 0.65)

4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินอยู่ในระดับมาก คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ( = 4.42, S.D = 0.82)

5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) สรุปภาพรวมได้ว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ( = 4.57, S.D = 0.66)

โพสต์โดย นิรุจน์ : [1 เม.ย. 2565 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [651] ไอพี : 125.26.178.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,429 ครั้ง
ลิขสิทธิ์การสอน
ลิขสิทธิ์การสอน

เปิดอ่าน 11,251 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 15,390 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 10,975 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 21,177 ครั้ง
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"

เปิดอ่าน 26,937 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 17,837 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน

เปิดอ่าน 15,788 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 12,826 ครั้ง
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค

เปิดอ่าน 9,281 ครั้ง
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 66,715 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 46,647 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 14,760 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่

เปิดอ่าน 44,211 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 14,811 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,730 ครั้ง
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

เปิดอ่าน 75,786 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 16,941 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 14,345 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 824,261 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ