ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community)โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community)โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอ ของงบประมาณ ความหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ และผู้สนับสนุนโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จำแนกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) รู้ชัดปัญหาศึกษาบริบท (2) กำหนดเป้าหมาย (3) วางแผนออกแบบ (4) เรียนรู้สู่การปฏิบัติ (5) เรียนรู้สู่การสะท้อนผล และ (6) ดลใจพัฒนาสู่ความยั่งยืน 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 (2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 (4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนตะโหมค ปีการศึกษา 2563 (5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 76 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 314 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มีจำนวน 10 ฉบับ 2 ลักษณะ

ผลการประเมินพบว่า

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.56, S.D.= 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำข้าของโกรงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็น (X ̅ = 4.62, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวน การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม ครูมีความคิดเห็น (X ̅ = 4.88 , S.D. = 0.30) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4) ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1) ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามความ คิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.76, S.D. = 0.35) ผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้งภาพรวม และทุกรายประเด็นตัวชี้วัด

4.2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 467 , S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X ̅= 4.70 ,S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ย (X ̅= 4.66 , S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

4.3) ระดับความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินโกรงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (PLC : Professional Learning community) โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅ = 461 , S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาผู้เรียน จำแนกเป็น

4.4.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4.2) ผลการทคสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกมาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตะโหมด โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.85 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.พัทลุง) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.72 และระดับชาติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.01 แสดงให้เห็นว่า ผลการทคสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกมา 2563 ของโรงเรียน ตะโหมด มีค่าคะแนนเฉถี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับชาติ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการทคสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตะโหมด โคยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.พัทลุง) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 35.54 ระดับชาติ โคยรวม มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 31.15 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนตะโหมด มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4.3) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนโรงเรียนตะโหมค ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 87.08 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.96 ส่วนสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ย ร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 81.09

4.4.4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 97.30 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.54 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ร้อยละ 91.90

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยจับคู่ PLC และนำเสนอผลงาน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความยั่งยืน

2. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้กว้างยิ่งขึ้น

3. โรงเรียนควรกำหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีที่ครูสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยตรวจสอบจากพัฒนาการครอบคลุม 1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และ 4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1.ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2. ควรวิจัยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กร เครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โพสต์โดย นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ : [1 เม.ย. 2565 เวลา 10:23 น.]
อ่าน [970] ไอพี : 1.46.27.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,310 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 38 ครั้ง
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,192 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 25,821 ครั้ง
เทคโนโลยี 3G คืออะไร
เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เปิดอ่าน 15,248 ครั้ง
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้

เปิดอ่าน 13,152 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

เปิดอ่าน 16,369 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 32,446 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 23,918 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

เปิดอ่าน 9,428 ครั้ง
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่

เปิดอ่าน 59,114 ครั้ง
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

เปิดอ่าน 48,552 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 11,326 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 61,873 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 82,499 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

เปิดอ่าน 13,939 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์
เปิดอ่าน 14,468 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เปิดอ่าน 32,149 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้
เปิดอ่าน 8,459 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
เปิดอ่าน 19,036 ครั้ง
ประเภทของระบบภาพกราฟิก
ประเภทของระบบภาพกราฟิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ