ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ตามหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีกา

1. ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทักษะการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ตามหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564

2. ที่มาและความสำคัญ

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ที่ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่นโดยได้กำหนดให้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ จึงได้มาเป็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ว่า“สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เลือกใช้ยุทธศาสตร์ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว การดำเนินการของโรงเรียนตามนโยบาย นอกจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัยทางกายภาพแล้ว โรงเรียนยังต้องพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ ตามบริบทของโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วไป 3 ด้าน คือ จิตพิสัย (Affective Domain) พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) แล้ว โรงเรียนยังต้องเพิ่มจุดมุ่งหมายการพัฒนา ด้านการจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safety Management) อีกด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นนักพัฒนาหลักสูตร ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่าง ๆ มาจัด การเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ “ในทุกชั้นเรียน” เป้าหมายคือ นักเรียนทุกคน ได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตของตนเองในครอบครัว ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ชส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ “ศึกษาค้นคว้า” ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นความรู้ของตนเอง (เป็นผลงานนักเรียนที่เป็นรูปธรรม) สุดท้ายผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนนำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดทักษะการทำงานในรูปแบบโครงการหรือโครงงานที่จะสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ และให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย จึงเห็นความสำคัญกับชุมชนและภูมิปัญญาต่างๆที่คนในชุมชนได้สืบทอดมามิให้สู่สิ้น และต้องการส่งเสริมการมีมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตรหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนและสืบสานความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนในชุมชน ให้คงไว้มิให้สูญหายตราบจนรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วย

3. วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สำคัญ ได้แก่

๒.๑ รักการอ่าน มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนรู้

๒.๒ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๓ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง

๒.๔ ทำงานเป็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นไป

๒.๕ มีทักษะ คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีแรงบันดาลใจ

๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ (Safety Management)

4. เป้าหมายของการดำเนินการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย มีคุณลักษณะพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วไป คือ

1.จิตพิสัย (Affective Domain) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

2. พุทธพิสัย (Cognitive Domain) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รักการอ่าน มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทำงานเป็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นไป มีทักษะ คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีแรงบันดาลใจ

4. ด้านการจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safety Management) มีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ (Safety Management)

5. ขอบเขตของการดำเนินงาน

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1. หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

2. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

5.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน

6. กระบวนการและขั้นตอนการทำงาน

6.1 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

6.2 ขั้นตอนการนำหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไปใช้

ตารางที่ 1 กำหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ที่ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมง วัน เดือน ปี ที่สอน

1 ทำความรู้จักไม้กวาดทางมะพร้าว 1

2 การสำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ของแหล่งทรัพยากร 2

3 ชนิดของไม้กวาดทางมะพร้าว 1

4 การเลือกซื้อวัสดุในการทำด้ามไม้กวาด 3

5 วิธีการทำ (ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ชุมชน) 4

6 การใช้งาน 1

7 การเก็บรักษา 1

8 การปฏิบัติที่ถูกต้องจากการใช้อุปกรณ์ในการทำไม้กวาดทางมะพร้าว 1

9 ความปลอดภัยในการทำและการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว 1

10 ทักษะในการทำไม้กวาดทางมะพร้าว 5

รวม 20

6.3 ขั้นตอนการสรุปผลการนำหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไปใช้

6.4 ขั้นตอนการรายงานผลหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

7.ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย จำนวน 15 คน มีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ดังนี้

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง จากการประเมินโดยใช้ ใบงาน / แบบทดสอบ / แบบสังเกตพฤติกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย.......คะแนน จากคะแนนเต็ม ........คะแนน คิดเป็นร้อยละ..............

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สำคัญ ได้แก่

๒.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนรู้

๒.๒ ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๓ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง

๒.๔ ผู้เรียนสามารถทำงานเป็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นไป

๒.๕ ผู้เรียนมีทักษะ คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีแรงบันดาลใจ

จากการประเมินโดยใช้ ใบงาน / แบบทดสอบ / แบบสังเกตพฤติกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย.......คะแนน จากคะแนนเต็ม ........คะแนน คิดเป็นร้อยละ..............

๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จากการประเมินโดยใช้ ใบงาน / แบบทดสอบ / แบบสังเกตพฤติกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย.......คะแนน จากคะแนนเต็ม ........คะแนน คิดเป็นร้อยละ..............

๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง จากการประเมินโดยใช้ ใบงาน / แบบทดสอบ / แบบสังเกตพฤติกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย.......คะแนน จากคะแนนเต็ม ........คะแนน คิดเป็นร้อยละ..............

๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ (Safety Management) จากการประเมินโดยใช้ ใบงาน / แบบทดสอบ / แบบสังเกตพฤติกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย.......คะแนน จากคะแนนเต็ม ........คะแนน คิดเป็นร้อยละ..............

8.ปัจจัยความสำเร็จ

1. ได้รับความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการสถานศึกษา

2. ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและคนในชุมชน

3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน

4. ได้รับร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี

9. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- www.ครูบ้านนอก.com

10. ภาคผนวก

- การเผยแพร่ผลงาน

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

- ผลงานนักเรียน/แบบประเมิน

- รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

โพสต์โดย เมย์ : [7 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [1407] ไอพี : 171.100.139.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,705 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 33,432 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 15,798 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 29,752 ครั้ง
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

เปิดอ่าน 27,714 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 20,417 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 10,678 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 50,264 ครั้ง
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"

เปิดอ่าน 13,146 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 11,140 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 16,626 ครั้ง
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน

เปิดอ่าน 26,075 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 16,568 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 17,140 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 8,393 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เตรียมตัวก่อนไปทะเล

เปิดอ่าน 8,797 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
เปิดอ่าน 21,131 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
เปิดอ่าน 36,720 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
เปิดอ่าน 9,993 ครั้ง
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ