ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดทรงธรรม

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้วิจัย นางสาวสุพรทิพย์ ต๊ะนะวงค์

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จากปรัชญาการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้นจึงต้องมุ่งเน้น ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยครอบครัวต้องมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กร่วมไปกับโรงเรียน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมากมาย ปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบคือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-10 เนื่องจากขาดการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นักเรียนลืมไม่สามารถจดจำตัวเลขได้อย่างแม่นยำ

เมื่อเกิดปัญหาที่ขึ้นในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้จักและทราบปัญหาของแต่ละคน และคิดหาวิธีแก้ปัญหานักเรียนที่ยังไม่รู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-10 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านการรู้ค่าของจำนวนและการจดจำตัวเลข 1-10 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดทรงธรรม

ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวนและด้านการจดจำตัวเลข 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม พร้อมกับทำชุดกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกับดีดนิ้วมือประกอบ 1 2 3 4 กิจกรรมท่องบทกลอนปลาว่ายน้ำ พร้อมทำท่าประกอบ กิจกรรมท่องบทกลอนลักษณะของตัวเลข และฝึกเขียนตัวเลขกลางอากาศ

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ คือ

- การรู้จักตัวเลขอารบิค และเลขไทย 1-10 พร้อมทำชุดกิจกรรม

- การรู้จักค่าของจำนวน 1-10 พร้อมทำชุดกิจกรรม

- การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ พร้อมทำชุดกิจกรรม

- การเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อย และ จากน้อยไปหามาก พร้อมทำชุดกิจกรรม

- การบวก และ การลบ พร้อมทำชุดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ครูใช้สื่อแม่ไก่นับเลข ประกอบการจัดกิจกรรม และบูรณาการการเรียนรู้จักตัวเลขเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมจากตัวเลข 1-10 เช่น วาดเลข 1 เป็นรูปเสาธง เลข 2 เป็นคอห่าน เป็นต้น

4. กิจกรรมเสรี ให้นักเรียนเลือกเล่นของเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ที่สนใจ

5. กิจกรรมกลางแจ้ง ให้นักเรียนออกกำลัง และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะการนับตัวเลขเรียงลำดับ 1-10 เช่น ปรบมือ 10 ครั้ง,ตบตัก 5 ครั้ง,แตะไหล่ 7 ครั้ง เป็นต้น

6. กิจกรรมเกมการศึกษา ให้นักเรียนเล่นเกมโดมิโนตัวเลข เกมการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเลข

เครื่องมือในการวิจัย

1. ชุดกิจกรรม

2. สื่อแม่ไก่นับเลข

3. ผลงานนักเรียน

จากการใช้ชุดกิจกรรม สื่อแม่ไก่นับเลข และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการรู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1-10 และจดจำตัวเลขได้ ผลการพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้

1. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีในการพัฒนาการรู้จักตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดกิจกรรมและสื่อแม่ไก่นับเลข มีจำนวนทั้งหมด 22 คน

2. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ในการพัฒนาการรู้จักตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดกิจกรรมและสื่อแม่ไก่นับเลข มีจำนวนทั้งหมด 5 คน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดทรงธรรม ที่ร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการในการรู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลขได้แม่นยำทั้งหมด 22 คน อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมมาแล้วและได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง หรือเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (Dewey,1994:34-35 อ้างใน ธีรนาฎ เบ้าคำ,2553:115) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนที่ยังรู้จักตัวเลขได้ไม่แม่นยำหรือยังจำตัวเลข 1-10 ไม่ได้ มีทั้งหมด 5 คน ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้นักเรียนได้จำตัวเลขแม่นยำขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในด้านกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1.2 ผู้วิจัยควรมีการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ

2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป

โพสต์โดย เจ : [26 เม.ย. 2565 เวลา 08:17 น.]
อ่าน [832] ไอพี : 101.109.52.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 301,422 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 9,115 ครั้ง
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต

เปิดอ่าน 25,710 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 18,808 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 8,242 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 11,217 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

เปิดอ่าน 21,793 ครั้ง
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!

เปิดอ่าน 2,142 ครั้ง
"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน
"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน

เปิดอ่าน 11,706 ครั้ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง

เปิดอ่าน 34,853 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 9,479 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 15,690 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 14,622 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 13,661 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 10,450 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,937 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 28,516 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
เปิดอ่าน 19,195 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
เปิดอ่าน 75,019 ครั้ง
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เปิดอ่าน 12,051 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ