ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

การพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ (2) ศึกษาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ หลังการพัฒนา (3) ศึกษาคุณภาพผู้เรียน หลังการพัฒนา จำแนกเป็น (3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (3.2)ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ (3.3)ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและ(4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ หลังการพัฒนา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย (1) นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 608) สุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจำแนกตามระดับชั้น และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 341 คน (2) ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) สุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 108 คนและปีการศึกษา 2563 จำนวน 113 คน (3) ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 341 คน และ(4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครูได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.989 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.986 ฉบับที่ 3 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 ตามสภาพจริง ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 ตามสภาพจริง ฉบับที่ 5 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 ตามสภาพจริงและฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ หลังการพัฒนา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.984 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนมีนาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS version 18 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.63 ) ปีการศึกษา 2563โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.27 , S.D. = 0.42) รองลงมา คือ ครู อยู่ในระดับมาก ( = 3.88 , S.D. = 0.74) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.75 , S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ปีการศึกษา 2563 ครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.12) รองลงมาคือ นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.14) ส่วนผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.50 ,S.D.= 0.12) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 0.56 ) ปีการศึกษา 2563โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.50 , S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.24 , S.D. = 0.42) รองลงมา คือ นักเรียน ( = 3.73 , S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.13) รองลงมาคือ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.12) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา ตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย GPA สูงสุด เท่ากับ 3.19 รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.17 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย GPA ต่ำสุด เท่ากับ 2.87 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย GPA สูงสุด เท่ากับ 3.26 รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.20 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย GPA ต่ำสุด เท่ากับ 2.96 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการพัฒนา ตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.20 และปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.41 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ +3.21 เมื่อพิจารณาแต่ละวิชา พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ +5.07 รองลงมา ได้แก่ วิชา ภาษาไทย เพิ่มขึ้น +3.23 และวิชาวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มขึ้น เท่ากับ +2.20 และปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.88 และปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.27 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ +1.39 เมื่อพิจารณาแต่ละวิชา พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับ +4.65 รองลงมา ได้แก่ วิชา ภาษาไทย เพิ่มขึ้น เท่ากับ +3.66 และวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงมากที่สุด เท่ากับ - 0.56 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.3 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนาตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด เท่ากับ 82.56 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 81.88 และสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด เท่ากับ 81.41 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด เท่ากับ 87.83 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.78 และสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด เท่ากับ 85.20 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ “CLEAR Model” โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 3.88 , S.D. = 0.35) รองลงมาคือนักเรียน อยู่ในระดับมาก( = 3.84 , S.D. = 0.60) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด ( = 3.67 , S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก( = 4.40 , S.D. = 0.50) รองลงมาคือผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก( = 4.29 , S.D. = 0.65) ส่วนครูมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด( = 4.16 , S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อศักยภาพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพครูกับคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และด้านผลการทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ เพื่อสามารถการพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

โพสต์โดย รองฯนก : [5 พ.ค. 2565 เวลา 15:16 น.]
อ่าน [333] ไอพี : 27.145.26.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,440 ครั้ง
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา

เปิดอ่าน 9,327 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด

เปิดอ่าน 7,782 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 18,371 ครั้ง
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

เปิดอ่าน 14,148 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 18,440 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 9,953 ครั้ง
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 8,199 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 76,998 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

เปิดอ่าน 12,628 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 15,093 ครั้ง
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี  โชติกุล"
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี โชติกุล"

เปิดอ่าน 6,657 ครั้ง
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา

เปิดอ่าน 14,831 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา

เปิดอ่าน 68,281 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ

เปิดอ่าน 11,696 ครั้ง
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,150 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 54,108 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 23,247 ครั้ง
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!

เปิดอ่าน 11,888 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 30,984 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ