ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 141 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 62 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ค่าความถี่ (Frequency) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) 3) ค่าเฉลี่ย ( ) และ 4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวงมีความเป็นไปได้ และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวงมีความเหมาะสมมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นหลักการและเหตุผล ความจำเป็นมีความเหมาะสมต้องดำเนินโครงการนี้ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความเหมาะสมมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นบุคลากรมีความรู ความเข้าใจ ความสามารถในการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง มีความพร้อมมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นสถานที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง มีความพร้อมมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นครูมีการจดบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความเหมาะสมมากที่สุด

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวงไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันมีความเหมาะสมมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซึ่งประเด็นครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ชุมชนและโรงเรียน และโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง มีประโยชน์ต่อ นักเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลสำเร็จของกิจกรรมโครงการของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นซึ่งประเด็นกิจกรรมที่ 5 ป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลายมีความเหมาะสมมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองกัน ตามความพึงพอใจของครู พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ตามความพึงพอใจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ตามความพึงพอใจผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

จากการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่าการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ

โพสต์โดย นายอาจหาญ ชาวปลายนา : [28 พ.ค. 2565 เวลา 15:42 น.]
อ่าน [695] ไอพี : 182.232.58.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,377 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 18,096 ครั้ง
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค

เปิดอ่าน 11,361 ครั้ง
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก

เปิดอ่าน 14,383 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?

เปิดอ่าน 14,491 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..

เปิดอ่าน 130,518 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

เปิดอ่าน 8,150 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 24,045 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 444,657 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

เปิดอ่าน 22,104 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 10,829 ครั้ง
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’

เปิดอ่าน 12,067 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

เปิดอ่าน 73,199 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause

เปิดอ่าน 13,589 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 81,699 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 8,295 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
เปิดอ่าน 57,560 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
เปิดอ่าน 21,124 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เปิดอ่าน 48,146 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
เปิดอ่าน 10,123 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ