ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL ปีการศึกษา 2563 - 2564

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL ปีการศึกษา 2563 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL ปีการศึกษา 2563 - 2564 2) ศึกษาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านการปรับตัว ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความมีจิตอาสา ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านความรับผิดชอบ 3) ศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุกคน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน ครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คนและปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 44 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน และเครือข่ายชุมชนปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง .849 - .965 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน หลังการพัฒนา พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06 , S.D. = 0.59) รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.97 , S.D.= 0.70) ส่วนนักเรียนและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน อยู่ในระดับมากเช่นกัน (x̄ = 3.79 , S.D.= 0.59) ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54 , S.D. = 0.42) รองลงมา คือ เครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.32 , S.D.= 0.62) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16 , S.D. = 0.70) สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกถึงศักยภาพตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563- 2564 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และครู พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดย ครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.31 , S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ( x̄= 3.99 , S.D. = 0.75) ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก – ดีเยี่ยม โดย ครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับดีเยี่ยม (x̄ = 4.55 , S.D. = 0.61)รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.38 , S.D. = 0.64) สอดคล้องกับสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 พบว่า โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2563 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 88.29 ส่วนปีการศึกษา 2564 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 92.98 สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 พบว่า โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2563 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 89.49 ส่วนปีการศึกษา 2564 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป ร้อยละ 93.53 สอดคล้องกับสมมติฐาน

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า เครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.49 , S.D. = 0.79) รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 , S.D. = 0.62) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x̄= 3.98 , S.D. = 0.69) ส่วนปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 , S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.48 , S.D. = 0.54) ส่วนครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.45 , S.D. = 0.58) สอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปณิธานโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โดยใช้ ROMPHO MODEL ปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่น ของการมีแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ด้าน R : Realize (เข้าใจและยอมรับ) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในตัวเองหรือการยอมรับตัวเองทั้งด้านที่ดีและไม่ดี มีมุมมองที่มองตัวเองเป็นกลาง เข้าใจความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ยอมรับสภาพที่เป็นได้โดยไม่ต่อต้าน ผู้บริหาร ครูบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดและแสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นตัวตน แล้วจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคุณค่า ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น พร้อมที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น

1.2 ด้าน O : Orientation (ปรับตัว เปลี่ยนแปลง) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสม โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง สามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.3 ด้าน M : Motivation (สร้างแรงบันดาลใจ) การสร้างแรงจูงใจ แรงผลักดัน ความท้าทายให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง มองการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก ตลอดจนการยกย่อง ชมเชย เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายความสำเร็จในชีวิต ผู้บริหาร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต้องกระตุ้น สร้างความกระตือรือร้น สร้างความท้าทายให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและแสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

1.4 ด้าน P : Participation (ใช้การมีส่วนร่วม) การมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนต้องจัดประชุมหรือเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชมความสำเร็จ คือ นักเรียนมีศักยภาพเต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

1.5 ด้าน H : Hero & Idol (รวบรวมแบบอย่างที่ดี) การสร้างแบบอย่างที่ดีทั้งเพื่อนดี ครูดี ครอบครัวดี สังคมและสภาพแวดล้อมดี โรงเรียนต้องรวบรวมแบบอย่างที่ดีให้การยกย่อง ชมเชยเพื่อให้นักเรียนได้ยึดเป็นแบบอย่าง มีแรงบันดาลใจ เกิดความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในแบบอย่างและมีความรู้สึกอยากเลียนแบบพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามแบบอย่างที่ดีเต็มตามศักยภาพ

1.6 ด้าน O : Opportunity (สร้างโอกาสที่หลากหลาย) การสร้างความเชื่อมั่น ความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนในทางที่สร้างสรรค์ตามโอกาสที่เหมาะสม โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามความถนัด ความต้องการ โดยการหาเวทีการประกวด การแข่งขัน ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เวทีการแสดง การประกวดหรือการแข่งขันทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา และค้นพบความถนัดของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

1.7 หลังการพัฒนา โรงเรียนควรมีการประเมินผล ทบทวนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน เป็นต้น

2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพพื้นฐานติดตัวไปใช้ในอนาคต

โพสต์โดย warunee : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 23:29 น.]
อ่าน [901] ไอพี : 171.7.223.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,525 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)

เปิดอ่าน 17,324 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 16,282 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 7,899 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

เปิดอ่าน 18,081 ครั้ง
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา

เปิดอ่าน 14,131 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 27,761 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 88,460 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 15,210 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 20,103 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้

เปิดอ่าน 8,542 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 12,630 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 27,675 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 3,918 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 33,722 ครั้ง
แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

เปิดอ่าน 21,378 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน
เปิดอ่าน 36,842 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
เปิดอ่าน 6,078 ครั้ง
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
เปิดอ่าน 19,072 ครั้ง
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เปิดอ่าน 121,947 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ