ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทำการประเมินจาก กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จำนวน 866 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จำนวน 13 คน นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 701 คน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน มีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีกิจกรรมที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพพอเพียง กิจกรรมช่างพื้นฐาน กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมอาหารรักโลก กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืช

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 6 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นการประเมินบริบท (Context Evaluation) แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เป็นการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็น การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ โดยครู แบบสอบถามฉบับที่ 5 เป็นการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และ ความมีจิตสาธารณะ โดยผู้ปกครองนักเรียน และแบบสอบถามฉบับที่ 6 เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยแบบสอบถามทั้ง 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การตัดสินคือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยประเมินจากบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการนี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลการประเมินแยกตามการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท (Context) พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องด้านบริบทในภาพรวม สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านปัจจัยเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process) พบว่า มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพพอเพียง มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นเมือง มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินกิจกรรมในโครงการ และ การรายงานผล การประเมินกิจกรรมของโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากเท่ากัน ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านกระบวนการ สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการมี การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน ตลอดจนการนิเทศติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยครู พบว่า มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยทุกประการมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ประการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความมีวินัย มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนประการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดย ทุกประการมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ประการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความมีจิตสาธารณะ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนประการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความอยู่อย่างพอเพียง มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยครูและผู้ปกครองนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้และทักษะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ที่นักเรียนได้รับภายหลังการร่วมกิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความเพลิดเพลินที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ก่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนได้สำรวจความต้องการของนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถสนองต่อความต้องการของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนอยากร่วมอยากทำกิจกรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย โอ : [25 มิ.ย. 2565 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [672] ไอพี : 223.207.230.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 42,934 ครั้ง
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!

เปิดอ่าน 14,767 ครั้ง
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ

เปิดอ่าน 10,440 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์

เปิดอ่าน 10,121 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!

เปิดอ่าน 21,179 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 5,480 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?

เปิดอ่าน 48,522 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้

เปิดอ่าน 15,297 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 15,553 ครั้ง
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ

เปิดอ่าน 10,052 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 28,858 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 12,936 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 87,641 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 17,724 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 12,010 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
เปิดอ่าน 16,016 ครั้ง
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
เปิดอ่าน 166,259 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model
เปิดอ่าน 8,851 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
เปิดอ่าน 1,743 ครั้ง
การเป็นพลเมืองที่ดี
การเป็นพลเมืองที่ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ