ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดจันดี

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดจันดี โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณในการดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจของครูในการดำเนินงาน และความเพียงพอของเอกสาร เครื่องมือในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการเกี่ยวกับ การบริหารระบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสามารถของครูในการดำเนินงานและการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 4) ประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับ 4.1) ผลการดำเนินโครงการ 4.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดจันดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 628 คน ประกอบด้วย นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 285 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 278 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.57, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง ( x̄ = 4.29 - x̄ = 4.97) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 5 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการ ที่ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับ

( x̄ =4.97,S.D.= 0.17) รองลงมาข้อที่ 14 มุ่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับ ( x̄ = 4.85,S.D. = 0.36) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 10 การนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ( = 4.29, S.D. = 0.45)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมาก ถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง ( x̄ = 4.26 - = 4.93) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 7 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ ( x̄ = 4.93,S.D.= 0.24) รองลงมาข้อที่ 9 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับ ( x̄ = 4.87, S.D. = 0.33) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณทำได้สะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับ ( x̄ = 4.26, S.D. = 0.44)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง ( x̄ = 4.29 - = 4.91) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 5 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแผนที่กำหนดไว้ ( x̄ =4.91, S.D.= 0.28) รองลงมาข้อที่ 13 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ( x̄ = 4.89, S.D. = 0.32) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 18 การวิเคราะห์ผลการนิเทศ อยู่ในระดับ ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.46)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง ( x̄ = 4.11 - = 4.95) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 20 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนช่วยให้สามารถดูแล นักเรียนได้เป็นอย่างดี ( =4.95, S.D.= 0.49) รองลงมาข้อที่ 14 ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วยให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ง่ายขึ้น( x̄ = 4.89,S.D. = 0.32) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 6 มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̄ = 4.11,S.D. = 0.32)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.68,S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง ( x̄ = 4.00 - = 4.95) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 11 นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ( x̄ =4.95, S.D.= 0.23) รองลงมาข้อที่ 15 ท่านมีความ พึงพอใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ( x̄ = 4.94, S.D. = 0.23) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 3 การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพร่างกาย ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.59)

6. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.68, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.03 - = 4.97) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 7 ผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข( x̄ =4.97, S.D.= 0.18) รองลงมาข้อที่ 8 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา ( x̄ = 4.93, S.D. = 0.25) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 10 การมีข้อมูลนักเรียนขาด สาย หนี ช่วยแก้ปัญหานักเรียนได้ ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.32)

ผลการประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดจันดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยในภาพรวมรายด้านตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจของครูในการดำเนินงานอยู่ในด้านปัจจัยนำเข้า ( x̄ = 4.78,S.D. = 0.38) ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินรองลงมาคือ ความสามารถของครูในการดำเนินงาน อยู่ในด้านกระบวนการ ( x̄ = 4.70, S.D. = 0.45) ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในด้านผลผลิต ( x̄ = 4.42, S.D. = 0.43)

โพสต์โดย รองวี : [1 ก.ค. 2565 เวลา 02:48 น.]
อ่าน [1739] ไอพี : 182.232.28.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,351 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 21,006 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

เปิดอ่าน 23,460 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 16,363 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 102,363 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 13,276 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 12,517 ครั้ง
8 วิธีคลายเครียดทันใจ
8 วิธีคลายเครียดทันใจ

เปิดอ่าน 26,984 ครั้ง
เทคโนโลยี 3G คืออะไร
เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เปิดอ่าน 11,616 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 12,533 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 45,917 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม

เปิดอ่าน 107,419 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 8,032 ครั้ง
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)

เปิดอ่าน 64,473 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 26,836 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เปิดอ่าน 44,738 ครั้ง
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
เปิดอ่าน 2,909 ครั้ง
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า
เปิดอ่าน 11,755 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
เปิดอ่าน 17,420 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ