ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสายใจ คลังข้อง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๔

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดย แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daneil L.Stufflebeam,๑๙๗๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม/บริบทของโครงการ(Context) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ(Input) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(process) และประเมินผลผลิตของโครงการ(product) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มี ๒ กลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา จำนวน ๘๕ คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ซ้ำกับตัวแทนครูและผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน ๑๑ คน รวมจำนวน ๙๖ คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามวิธีของ พิสณุ ฟองศรี (พิสณุ ฟองศรี. ๒๕๕๐:๒๑๓.) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อม/บริบทเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ ฉบับที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของงบประมาณ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานและเวลา ฉบับที่ ๓ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ ๔ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการโครงการ และฉบับที่ ๕ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผลการประเมินพบว่า

๑. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context) ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=๔.๕๑,S.D.=.๔๓๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ หลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ และโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปี ส่วนรายการที่มีค่าต่ำสุดคือจัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=๔.๓๘,S.D.=.๔๕๕)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ งบประมาณมีความพียงพอต่อการใช้ดำเนินงานโครงการ รองลงมา อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ส่วนรายการที่มีค่าต่ำสุดคือบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ

๓. ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄=๔.๔๒,S.D.=.๔๕๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่าทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนการดำเนินการ (D) และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือขั้นตอนการวางแผน (P) และขั้นตอนการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (A) ตามลำดับ

๔. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ รายการ ดังนี้

๔.๑ ความเหมาะสมด้านผลผลิตของการจัดการของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄=๔.๓๗,S.D.=.๔๗๗)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่มีค่าสูงสุดคือ ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ส่วนรายการที่มีค่าต่ำสุดคือ นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

๔.๒ ความเหมาะสมด้านผลผลิตของระดับความพึงพอใจของครูต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄=๔.๔๕,S.D.=.๔๘๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่มีค่าสูงสุดคือ บรรยากาศการนิเทศเป็นกันเอง รองลงมาคือ กิจกรรมช่วยพัฒนาตนเองมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าต่ำสุดคือนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนดีขึ้น

โพสต์โดย บี : [2 ก.ค. 2565 เวลา 08:03 น.]
อ่าน [1680] ไอพี : 101.51.58.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,576 ครั้ง
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า

เปิดอ่าน 34,150 ครั้ง
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู

เปิดอ่าน 3,714 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 17,671 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 27,381 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 9,061 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 19,845 ครั้ง
ต้นกำเนิดของปลา
ต้นกำเนิดของปลา

เปิดอ่าน 9,829 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 8,718 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 13,977 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 406,284 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 10,929 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง

เปิดอ่าน 15,447 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 22,056 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 25,469 ครั้ง
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ

เปิดอ่าน 57,270 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
เปิดอ่าน 1,026 ครั้ง
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
เปิดอ่าน 10,991 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เปิดอ่าน 13,008 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
เปิดอ่าน 38,761 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ