ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ (4.1) ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4.2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน (4.3) ระดับความพึงพอใจ ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 156 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 9 โครงการมีการกำหนดเป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. =.62) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 10 โครงการ มีการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน อยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D.=.75)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.=.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 3 โรงเรียนมีเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D.=.44) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 4 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้อ 7 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการบริหารโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D.=51)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D.=.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 1 มีแผนงาน โครงการจัดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D.=.47) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 9 มีการกำหนดขั้นตอน รายละเอียด และวิธีดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.12, S.D.=.60)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.=.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 13 มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ข้อ 22 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องต่อนโยบายสถานศึกษา และข้อ 34 มีการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D.=.47) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 7 มีการบันทึกผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D.=.51)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตามระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D.=.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 3 ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D.=.61) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 2 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.18, S.D.=.73)

6. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตามระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.=.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 2 ครูได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.81, S.D.=.39) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีครูรับผิดชอบอย่างพอเพียง สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D.=.57)

โพสต์โดย jasmineteacher : [3 ก.ค. 2565 เวลา 12:05 น.]
อ่าน [575] ไอพี : 58.11.90.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,836 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 14,294 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 12,273 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 145,706 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เปิดอ่าน 89,098 ครั้ง
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

เปิดอ่าน 7,279 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

เปิดอ่าน 16,215 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 9,179 ครั้ง
เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน
เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 9,776 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 43,760 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 13,819 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

เปิดอ่าน 21,987 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

เปิดอ่าน 16,259 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 15,610 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 8,313 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 15,885 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
เปิดอ่าน 19,109 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
เปิดอ่าน 1,078 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
เปิดอ่าน 9,754 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เปิดอ่าน 11,175 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ